I juni/juli har NAV Sauda og NAV Suldal gjennomført eit felles jobbsøkjarkurs for flyktningar.

Fram til i vår var det eiga forskrift  knytt til bruk av vannskuter. Sjølv om dette regelverket nå er  oppheva finst  det framleis rammer for bruken. Det gjeld same regelverk for vannskuter som for andre fritidsbåtar. Desse rammene er gitt i det generelle regelverket knytt til ferdsel på sjø og i vassdrag. Regelverket går mellom anna fram av lov om fritids og småbåtar, hamnelova og naturmangfaldlova.  For ferdsel i vatn og vassdrag gjeld og motorferdsellova.

 

Odda og Suldal kommunar har saman planlagt å krevja revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i Røldal-Suldal som går ut i 2022.

Informasjonsbrevet finn du her. (PDF, 41 kB)

 

Det skal innførast nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad.  Forskriftsendring frå 1. juli -17. 

Levekårsutvalet sender saka på høyring.  Endeleg vedtak i kommunestyret 19. sept -17.

 

Eg har ferie frå og med 3.07 til og med 23.07. Varaordførar Kari Vaage Gjuvsland er fungerande ordførar i perioden.

Gerd Helen Bø

Ordførar

logo

Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førhandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!

Framtidas eldreomsorg 1

Framtidas eldreomsorg skal ut på høyring. Levekårsutvalet ynskjer derfor å høyra kva du meiner om framtidas eldreomsorg i Suldal.

Løyve til utslepp av reinsa avlaupsvatn frå Mosvatnet reinseanlegg i Suldal er endra. Endringa gjeld reduksjon av belastinga til anlegget frå 4 300 pe til 990 pe.

Suldal kommune vedtok i møte dagsett 20.06.17, sak 066/1, at framlegg til detaljplan på gnr. 93 bnr.11 m.fl. Eidssjøen, Sand, planid 201604, skal leggjast ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova.

 

Føremålet med detaljplanen er å leggje til rette for ålmennyttige føremål, konsentrerte bustader, naust, kai og småbåtanlegg, samt blanda føremål for bustad/ næring i tråd med sak 138/06 og naudsynt areal til vegføremål.

Dokument i saka:

Saksutgreiing og vedtak om offentleg ettersyn (PDF, 82 kB)

Føresegner (PDF, 365 kB)

Planforslag (PDF, 304 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Naturmangfaldlova (PDF, 521 kB)

Planskildring (PDF, 4 MB)

 

 

Suldal kommune vedtok i møte dagsett 20.06.17, sak 068/17, at framlegg til detaljplan på gnr.149 bnr.96 Stølane Aust i Erfjord, planid 201701, skal leggjast ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i plan- og bygningslova.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for nye bustader. Det er lagt til rette for tilkomst ved forlenging av eksisterande intern veg som går gjennom bustadområde i vest. Det er og lagt til rette for leikeplass og friluftsområde i planen. Det er regulert areal til parkering for eksisterande grendehus langs fylkesvegen.

 

Dokument i saka:

Saksutgreiing og vedtak om offentleg ettersyn (PDF, 69 kB)

Plankart (PDF, 252 kB)

Føresegner (PDF, 361 kB)

Planskildring (PDF, 4 MB)

Ros-analyse (PDF, 2 MB)

Naturmangfaldlova (PDF, 416 kB)

Lengdeprofil (PDF, 232 kB)

Kryss Stølane Fv685 (PDF, 58 kB)

Støysonekart (PDF, 145 kB)

Merknader samla (PDF, 141 kB)

 

 

Fann du det du leita etter?