Starten på vinterferien byr på mykje vær. Dette fører til utfordrande forhold. Det er dei neste dagane forventa at skredfaren blir stor og at det kan løyse ut store naturlege skred. 

Suldal kommune har i dag innført ekstraordinær bandtvang i Suldal kommune sin del av Setesdal Ryfylke villreinområde. Dette av omsyn til villrein. Ein vil førebels også vente med å brøyte vegen frå  Vetrhus til Moskar av same grunn.
 

Det er varsla rødt nivå for vasstand måndag kveld 10.02.2020, og oransje varsel måndag føremiddag.

NVE har i fleire år hatt ei prøveordning med stenging av Blåsjøvegen for ålmenta. Dei presenterer nå eit forslag om permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta.

Kulturmidlar 2020:  Elektronisk søknadsskjema:  

https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/.

Søknadsfristar

  • 1. mars driftstilskot
  • 15. september spelemidlar - idrettsanlegg, nyanlegg og større rehabilitering
  • Heile året; starttilskot, kurstilskot, tilskot til husleige, dekking av underskot ved kulturarrangement, andre kulturtiltak, festivalar og lokale arrangementstilskot for ungdom gjennom grendeutvala.

Prosjekt leikeplassar - ekstraordinære midlar

Det er mogleg å søkje om midlar også i 2020, men berre til mindre investeringsar/ supplering. Velforeiningar, grendelag og tilsvarande organisasjonar kan søkje. Same søknadsskjema som for kulturmidlar;  https://www.suldal.kommune.no/sd/skjema/SKO007/

Ved eventuelle spørsmål eller behov for assistanse, kontakt Inger Camilla Løvholen: inger.camilla.lovholen@suldal.kommune.no, tlf. 52792292 eller servicetorget, tlf. 52702200.

 

Sikkert og enkelt: Suldal kommune sender digital post til innbyggarar og næringsliv.

Onsdag 29.01.20 vart saksgrunnlaget for retningsval for framtidas omsorg lagt fram.

 

Dette er fraktagrunnlaget for den politiske saka som skal handsamast av kommunestyret 20. februar.