No har me opna opp fleire ordningar for straumstøtte som du kan søkja på. 

No er det opna opp for å registrere søknad om støtte til solceller for næingsliv, lag/organisasjonar og sameige/burettslag. 

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Representerer du næringsliv, lag/organisasjon eller sameige/burettslag og har eit ønskje om å søkja støtte til eit energieffektiviserande tiltak som ikkje kjem under dei ordinære ordningane? Då har du to val:

No er det opna opp for å registrere søknad om støtte til varmepumpe luft til vatn, og solceller - for private. 

I Suldal kommune finn du offentlege parkeringsplassar der det er etablert ladestasjonar for elbil. Me ønskjer å legga til rette for auka bruk av ladbare køyretøy, og er difor ein pådrivar for at ladestasjonane kjem på plass.

Det er operatørane av ladestasjonane som driftar og vedlikeheld stasjonane. 

Per i dag er det etablert ladestasjonar på Sand og Suldalsosen. I løpet av 2023 kjem det ladestasjon på Nesflaten, og fleire ladestasjonar er under planlegging. 

Alle personar folkeregistrert i Suldal pr. 01.09.22 kan søkja om kontantstøtte for straumutgifter. Siste frist for å søkja er 15. januar 2023. 

 

Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vere aktuelt at du får behandling med tablettar.
Tablettane, som heiter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorleg sjuk.
Det er viktig at behandlinga med tablettar startar tidleg. Viss du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk og får luftvegssymptom, bør du testa deg for korona.
 

Gode sambygdingar!

Me er no inne i adventstida. Julehøgtida nærmar seg, ei tid for samvær med slekt og venar, men og ei tid for omtanke.

Suldal kommune er glade for at det lokale næringslivet investerar i enøk-tiltak og for at staten tar 50% av investeringskostnaden.