Ungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane knytta til SVR

Kommunestyremøtet i dag 19.mai foregår på Ryfylke fjordhotel, og blir streama på facebook. 

Her kan du sjå helsing frå ordførar, gudsteneste, glimt frå barnehage og skule og talar frå grendene våre.

Som ein del av arbeidet med oppfølging av vassforskrifta har Rådgivende biologer på oppdrag frå Ryfylke vassområde undersøkt 23 bekker/vassdrag i indre Ryfylke og kome med forslag til tiltak. Rapporten blir presentert i eit ope digitalt møte 19.mai.

Kommunen understreker at det er nasjonale retningslinjer og forskrift som gjeld.

Informasjon frå Statnett

Informasjon til føresette i skulen.

Som eit tiltak i koronasituasjonen næringslivet i kommunen no står i lanserer Suldal kommune ei ordning kor bedriftar kan få støtte til kompetansetiltak.

21. April kom det nye nasjonale råd om fritidsreiser, og me i Suldal er glade for at det er mjuka opp på dette punktet.
 Regjeringa og FHI seier no at reiser til hytta utgjer mindre fare for smittespreiing.