Dei to siste torsdagane har det vore storstilt massevaksinering i Suldalshallen.

Miljødirektoratet har utvida jakttida for elg og hjort frå og med 1. januar 2022 til og med 31. januar 2022. Dette gjeld kommunane Ullensvang, Vinje, Tinn, Rollag, Voss, Bykle og Suldal.

Denne helga vil koronatelefonen ha opningstid laurdag og søndag kl.10:00 - 13:00.

Det er i dag stadfesta eit smittetilfelle knytt til Sand skule.

Suldal har meldt seg til den "Nasjonale tilskotsordninga for barn og unge" for 2022.

Formannskapet si innstilling til budsjett og handlingsprogram 2022 -2025 ligg no ute til offentleg ettersyn.

Det er eit utbrot av skabb ved ToppVolley Norge. Det er sett i verk tiltak på skulen for å bli kvitt skabbmidden, hindra resmitte og vidare utbreiing av smitte. Smittesporinga er avslutta og tyder på at ingen utanom Topp Volley-miljøet er smitta som følgje av utbrotet. Kontakt Suldal legekontor dersom du mistenkar at du har fått smitte av skabb.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 02.11.2021, sak 095/21 reguleringsplan for Jeljevika II på gnr.151 bnr.15 og 21, Erøy.

Føremålet med planen er å legge til rette for å utvida verksemda Levarskjer Slipp & Mek AS med fleire båtplassar, servicebygg, naust og utleigebygg.

Saksdokumenta finn du her:

Gnr 151 Bnr 15 og 21- Detaljplan Jeljevika II - saksutgreiing og vedtak (PDF, 780 kB)

Detaljplan Jeljevika II - planident 201101 - plankart (PDF, 204 kB)

Detaljplan Jeljevika II- Føresegner - vedtatt 02112021 (PDF, 28 kB)

Plandokument - Detaljplan Jeljevika II (PDF, 2 MB)

ROS-analyse - Detaljplan Jeljevika II (PDF, 8 MB)

 

 

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-14 i plan- og bygningslova varslar Norconsult om oppstart av arbeid med mindre endring av vedtatt plan-ID 201022, Stuvik, Torsteinbuvegen, 4235 Hebnes.

Suldal kommune har mottatt informasjon om at to ny personar har testa positivt for koronavirus.