Suldal kommune har i kommunestyremøte den 22.03.18, sak 011/18 godkjent med heimel i § 12-12 i plan- og bygninslova framlegg til detaljplan på gnr.116 bnr.1 m.fl.,Kjølvikstølen.

hyttefelt_planid 201608

Føremålet med planen er å legge til rette for fritidsbustader og ny småbåthamn og badeplass

 

Saksdokumenta ser du her:

 

Suldal kommune tilbyr stipend til sjukepleiar-, barnehagelærar-, og medisinstudentar

torsdag 26/4 kl.15.30   

Velkommen!

Vil du byrja i Kulturskulen? Nå kan du søkja om plass til hausten. Du kan gå på musikk eller song, drama og biletkunst. Går du i 1. til 4. klasse og ikkje veit heilt kva du vil, kan du melda deg på Kulturskuletimen, som er litt av alt.

Feil på telefon og breiband er retta og telefonlinjene på Garaneset er opna att.

Operaen i Oslo er ti år og gir to gratisbillettar til alle norske kommunar. Me loddar våre billettar ut til ein heldig innbyggar!

 

Suldal kommune vedtok i møte 13.03.2018, sak 34/18 å legge framlegg til kulturminneplan ut til offentleg ettersyn.

 

Sjølv om planen er ein temaplan som ikkje er juridisk bindande, finn ein det likevel naturleg å leggja den ut til offentleg ettersyn, for på den måten å få til medverknad.

 

Høyringsdokumenta finn du her:

 

 

 

Fra 14.05.2018 har Indre Ryfylke barnevern ledig stilling som einingsleiar. Søknadsfristen er 1. april.

Oppdatering: Vasslekkasjen på Jelsa er nå under kontroll og alle har fått vatnet tilbake.

 

Me har ein stor vasslekkasje på Jelsa. Dette kan medføre at abonnentar kan miste vatnet fram til lekkasjen er funnen og reparert.

 

Det er sendt ut SMS-varsel til dei som er berørt.

har møte tysdag 06. mars kl 19.00 på Kjølvikstølen grendahus

Fann du det du leita etter?