Onsdag 29.01.20 vart saksgrunnlaget for retningsval for framtidas omsorg lagt fram.

 

Dette er fraktagrunnlaget for den politiske saka som skal handsamast av kommunestyret 20. februar. 

Nasjonalforeningen i Rogaland treng forslag til kven som kan vinne Demensprisen 2020. Prisen er eit bilete av kunstnaren Ingar Dale Flatebø. 

Vinteren i år er særleg krevjande for villrein. Ren med påfølgjande frost har ført til at store beiteområde i høgheia har isa ned.

Søknadsfristen er 10. februar 2020. 

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Suldal kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Randåsen - Klypa på Sand i Suldal kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Suldal kommune og Omega Areal as.

Det er varsla ekstremver med høg vasstand natt til onsdag 15. januar. Vasstanden som er varsla kan erfaringsmessig føre til skade på bygg og infrastruktur.

Vedtatt i kommunestyret 12.12.19

Frå og med 2020 vil det vere forbode å bruke oljefyring til oppvarming av bustad. Hensikta er å redusera utslepp av klimagassar.

Informasjon om opningstid ved Suldal legekontor i desember

Formannskapet vedtok i møte 21-22. november følgjande innstilling til kommunestyret i sak 63/19. Budsjettdokumenta vert endeleg vedtatt i kommunestyre 12.12.19.