Krigshandlingane i Ukraina og flyktningsituasjonen i Europa gjer at Suldal kommune ønskjer å ta eit stort samfunnsansvar for å gje flyktningar ein trygg stad å vera. 
 

Talet på ukrainarar som flyktar frå landet aukar kvar dag som går og pr. 15. mars hadde talet passert 3 millionar. Norske myndigheiter bereknar at 35 000 flyktningar vil komma til Noreg i 2022, kor 30 000 vil koma frå Ukraina. Som følgje av krigen i Ukraina førebur Suldal kommune seg på å busetja fleire flyktningar i 2022 enn tidlegare planlagt. 

 NAV Suldal ønskjer nye lokaler for langtidsleige frå hausten 2023. 

Sidan 2017 har Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vurdert jodtablettar som eit anbefalt beredskapstiltak. Om lag 2,2 millionar tablettar er lagra i kommunane for utdeling til barn under 18 år, gravide og ammande.

Eigedomsskattelista i Suldal ligg no ute til offentleg ettersyn i 3 veker, jfr. eigedomsskattelova (Esktl.) § 15.
 

Suldal kommune fekk i 2021 eit positivt netto driftsresultat på 131,4 mill. kroner. Dette utgjer 18,80 prosent av driftsinntektene.