Egenberedskapsveka blir arrangert av DSB i samarbeid med kommunar over heile landet. 

Kommunestyret i Suldal vedtok 21.september ei kommunal ordning for kontantstøtte til straumutgifter til alle busette i kommunen. Sidan har administrasjonen arbeida med å etablera eit system for deg som ønskjer å søka.

Kommuneplanen er det viktigaste styringsdokumentet vårt og vil setta retning for Suldal kommune dei neste 12 åra. Difor er me glade for at me i høyringsrunden har fått inn fleire ulike innspel, faglege råd og motsegn. No vil me gå gjennom alle innspela og mellom anna ha dialogmøte med ulike overordna mynde. 

Suldal bad har grunna 3-årskontroll vore stengt sidan 08.august.

Statkraft manøvrerer kraftstasjonar og dammar slik at vassføringa i Suldalslågen er i samsvar med reglementet for Ulla-Førreverka.

Kommunestyret i Suldal har vedteke å leggja forslag til ny kommuneplan for Suldal kommune 2022-2034 ut på høyring, i samsvar med pbl. §11-14.

Me ønskjer å forska på oss sjølve, på eigen praksis, seier kommunalsjef Ingebjørg Rullestad Gjerde. Det er Linda Skaar, einingsleiar ved Indre Ryfylke PPT som er Suldal kommune sin doktorgradskadidat. 

Arbeidet med busetting av flyktningar famnar heile kommunen og tenesteområda våre. Kommunen gjer ei vurdering av behova til dei som kjem og vil busetta der det passar den einskilde sin situasjon best.

No legg Suldal kommune ut tomter for sal i dei ferske bustadfelta Klypetjørn på Suldalsosen og Skjerahaug i Erfjord.