Dei ti kommunane på Haugalandet har no gått saman om felles anskaffing av ny tryggleiks- og meistringsteknologi. Dette vil gjera kvardagen mykje tryggare for eldre og menneske med funksjonsnedsetting i regionen. 

LMT-utvalet i Suldal kommune har gjort følgjande samrøystes vedtak i møte den 09.06.2020, sak 046/20:

 

Suldal kommune vil i medhald av § 12-14, 2.ledd i plan- og bygningslova gjere følgjande endring i gjeldande reguleringsplan for Mosvatnet/Gullingen ID 200906:

 

I reguleringsplanen for Mosvatnet/Gullingen er det inntatt følgjande føresegn om vatn og avlaup jfr punkt 2.1, 2.ledd: Eksisterande hytter med egen borebrønn, innlagt vatn og godkjent separat avløpsanlegg kan fortsatt bruke dette. Med godkjent avløpsanlegg menes anlegg der det er gitt utslippstillatelse fra Suldal kommune i tråd med gjeldende regelverk i medhold av forurensningsloven. Eksisterende hytter med innlagt vann, men uten godkjent avløpsløsning må enten søke om utslippstillatelse for sitt avløpsanlegg eller koble seg til felles avløpssystem når det blir etablert.

 

Dette avsnittet i føresegnene blir tatt ut og erstatta med følgjande: Plan- og bygningslova sine reglar om tilknytingsplikt gjelde for fritidsbustadene i området.

Saksdokumenta finn du her;

Mindre endring av reguleringsplan for Mosvatnet-Gullingenområdet_planid 200906_saksutgreiing og vedtak (PDF, 583 kB)

Føresegner detaljplan for Mosvatnet- Gullingenområdet, planid 200906_rev 09-06-2020 (PDF, 59 kB)

 

 

Suldal kommune har i møte den 19.05.2020 sak 022/20 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for Hylsfjorden småbåthamn på gnr.81 bnr.1, Drarvik.

 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av småbåthamn i Drarvik på nordsida av Hylsfjorden.

 

Plandokumenta finn du her;

201902_Detaljplan Hylsfjorden småbåthavn_saksutgreiing og vedtak (PDF, 81 kB)

201902_Føresegner til detaljplan for Hylsfjorden småbåthavn (PDF, 54 kB)

201902_reguleringsplankart Hylsfjorden småbåthavn (PDF, 613 kB)

201902_Detaljplan Hylsfjorden småbåthavn_planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Valnemda har gjort slik innstilling til verv som meddommar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

På kva er viktig for deg?- dagen vil helsepersonell over heile landet bære fargerike buttons og stilla pasientene det spørsmålet. Dagen markeres 9. juni, for 6. året på rad.

Frå måndag 15. juni  har me intensjon om å opne Suldal Bad gradvis,  gitt at Covid-19 forskrifta blir endra for badeland og svømmeanlegg i Norge. Me opnar for maks 140 badegjester på lik i anlegget. Dette vil gi god plass til alle på ein trygg måte. 

Me er glade for å kunna ønskja hjarteleg velkomne til oss! Suldal sjukeheim og Vinjar bu og omsorgssenter følgjer Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, og opnar no meir opp for besøk i samsvar med deira råd.

Suldal kommune har skrive intensjonsavtale om å kjøpa  1740 dekar heieområde ved Gullingen av Jorunn og Sverre Herabakka. I arealet som det no er gjort ein avtale, om ligg det fleire viktige skiløyper og turløyper som er mykje nytta, og området grenser til andre område som kommunen eig frå før.