I samband med innspel til ny kommuneplan vert det arrangert informasjonsmøte på Jelsa. 

Noreg har gått over til normal kvardag med auka beredskap.
Suldal kommune har ingen eigne lokale forskrifter, og følgjer nasjonale råd og retningslinjer.

LMT-utvalet vedtok i møte 07.09.2021, sak 80/21 å legge forslag til namn på veg til hyttefelt i Marvik ut til offentleg ettersyn i samsvar med §21 i matrikkellova.
Saka gjeld vegnamnet Stegane.

Saksutgreiing og vedtak om offentleg ettersyn finn du her;

Nytt vegadressenamn til hyttefelt i Marvik på gnr. 126 bnr. 1 -offentleg ettersyn (PDF, 711 kB)

Suldal kommune gjorde vedtak i møte 07.09.2021, sak 086/21 om at framlegg til detaljplan for Randåsen-Klypa skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for einebustader og rekkehus/konsentrert busetnad i området Randåsen-Klypa på Sand

Saksdokumenta finn du her:

Saksutgreiing og vedtak om offentleg ettersyn Gnr.103 Bnr.268 m.fl. Detaljplan for Randåsen-Klypa (PDF, 824 kB)

Detaljplan Randåsen - Klypa -ROS-analyse (PDF, 5 MB)

Detaljplan Randåsen - Klypa -Planskildring (PDF, 8 MB)

Framlegg til plankart - detaljplan Randåsen - Klypa (PDF, 2 MB)

Framlegg til Føresegner - Randåsen - Klypa (PDF, 216 kB)

Geoteknisk prosjekteringsnotat COWI 20210629 -Randåsen -Klypa (PDF, 31 MB)

Regjeringa har stadfesta at samfunnet skal opnast att. Frå kl 16 den 25. september går vi tilbake til ein kvardag utan påbod om smittevernreglar. Det betyr at me ikkje treng å halda ein meters avstand. Me byrjar å leva normalt att i Skattkammeret Suldal.

Denne helga kan du ringe koronatelefonen også i helga.

Torsdag morgon er det problemer med vassforsyning i Erfjord, og fleire er utan vatn.

Suldal kommune mottok i dag informasjon om at nok ein person har testa positivt for koronavirus, utover det smittetilfellet som vart meldt i dag tidleg.

Suldal kommune har mottatt informasjon om at ein person i går kveld har testa positivt for koronavirus. Personen er under 18 år.