Er du i ein vanskeleg situasjon?

Er du i ein vanskeleg situasjon?

Her finn du ei oversikt over foreningar og organisasjonar som kan tilby hjelp og støtte.

Kreft

Her finn du tilbod til alle som treng svar eller informasjon om kreft og kreftrelaterte emner.

I lenkene under finn du kontaktinformasjon til fagfolk som spesialsjukepleiarar, juristar og sosionomar.

Overgrep, vald og mishandling

Valdtektsmottak

Valdtektsmottaket er eit døgnope akuttilbod ved Helse Fonna sitt område. Voldtektsmottaket tilbyr undersøking inntil 1 veke etter at overgrepet er skjedd. Tilbodet er gratis.

Du kan ringa:

Det er ikkje eit krav at hendinga er meldt til politiet.

Her kan du finne kontaktinformasjon til valdtektsmottaket

Krisesenter

Alle kommunar skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar. Suldal kommune er saman med 16 andre kommunar medeigar i Krisesenter Vest IKS som gir krisesentertilbod for innbyggjarane i eigarkommunane. Krisesentertilbodet har over 30 års erfaring med å ivareta personar som er utsett for vald eller truslar om vald i nære relasjonar. Krisesenteret veit at alle har individuelle behov i ein slik situasjon. Nokon har behov for ein trygg stad å bu, medan andre har behov for samtalar, rådgjeving og støtte. Krisesentertilbodet er like aktuelt uansett kva situasjon du er i.

Krisesentertilbodet kan mellom anna tilby: Støtte og praktisk hjelp, råd og rettleiing, hjelp til beabeiding, informasjon om rettigheter og moglegheiter, advokatbistand, formidle kontakt med offentleg instansar, mellombels butilbod i trygge omgjevnadar.

Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret. Du treng inga tilvising eller timeavtale. Krisesentertilbodet er gratis og tilgjengelig heile døgnet. Krisesenteret har ein avdeling i Haugesund - telefon 52 72 98 84 og ein på Stord - telefon 53 41 12 12).

Her kan du finne kontaktinformasjon til krisesenteret

Krisesenteret har teieplikt. Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale. Du kan vere anonym.

Nok. senter mot incest og seksuelle overgrep

Du kan ringa landsdekkande telefon for incest og seksuelt misbrukte på telefon 51971900

Her kan du finne kontaktinformasjon til Nok. senteret


Din veg ut

Dinveiut.no er ein nasjonal vegvisar ved vald i nære relasjonar, valdtekt, og andre seksuelle overgrep. Her finn du fagstoff og informasjon om ulike hjelpetilbod.

Du finn og ei spørsmål og svar-teneste kor du kan stilla spørsmål anonymt. Nettsida si målgruppe er både dei som er utsett for vald, dei som utfører valden og pårørande.

Dinveiut.no

Rus

Tyrili tilbyr behandling til vaksne som slit med rus.

Tyrilistiftelsen

Svangerskap og abort

Gravid og usikker?

Hjå Amathea har dei brei erfaring innan spørsmål knytt til uplanlagd graviditet og abort. Alle tenestene deira er gratis, også graviditetstesten.

Her kan du får kompetent rettleiing og informasjon om ulike tilbod samla på ein stad. Du kan kontakta ein rettleiar - telefon 815 32 005.

Besøk Amathea sin nettside her

 

Sjølvskading og sjølvmord

Årleg tar fleire enn 500 menneske i Noreg sitt eige liv. Strevar du med sjølvmordstankar? Eller kanskje du kjenner nokon som slit?
heimesida til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging finn du informasjon om organisasjonar som kan hjelpa.

 

Barn og unge i vanskelege situasjonar

Her kan du lesa om kva du kan gjera dersom du som barn eller ungdom treng hjelp, eller om du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp:

Betre tverrfagleg innsats Suldal

 

 

Konfliktrådet Sør-Vest

Konfliktrådet mekler i saker der ein eller fleire personar har påført andre skade, tap eller anna krenking. Typiske saker som oversendast frå Politiet er vald, truslar, mobbing og skadeverk. Sivile saker omhandlar oftast nabo-, familie- og arbeidskonfliktar.

All bistand frå Konfliktrådet er gratis.

Heimesida til Konfliktrådet Sør-Vest