Tilleggsareal til eksisterande eigedom

Tilleggsareal til eksisterande eigedom

Ønskjer du å utvida ein eksisterande eigedom, kan dette gjerast anten som ei grensejustering eller som ei arealoverføring. Det som avgjer kva alternativ som kan nyttast er storleiken på arealet som skal justerast, verdien av justert areal og reguleringsføremål på staden. 

Grensejustering

Grensejustering blir nytta for mindre areal. Her er kravet at arealet som skal justerast ikkje overstig 5% av arealet til den minste av dei to involverte eigedomane med ei maks grense på 500m². Er det arealbyte mellom to eigedomar, er grensa på 20%, men netto justert areal må likevel vera innanfor 5%. Det er og eit krav om at justert areal ikkje har ein verdi som overstig 1 G (G = grunnbeløp i folketrygda) og justeringa må vera i samsvar med gjeldande plan på staden. Ei slik grensejustering er ikkje søknadspliktig etter PBL.

Arealoverføring

Arealoverføring blir nytta dersom arealet som skal justerast ikkje fell inn under kriteria for grensejustering. Dette er søknadspliktig på lik linje med oppretting av ny grunneigedom, og det må søkjast om delingsløyve etter plan- og bygningslova §20-1 og eventuelt jordlova §12.

Kven kan søkje?

Rekvisisjon av grensejustering/arealoverføring kan gjerast av den som har grunnboksheimel (er eigar av) til eigedomen, festar av eigedomen, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt frå ein av desse.

Slik søkjer du

Grensejustering:

Ved rekvisisjon av grensejustering nyttar du skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

I tillegg skal følgjande informasjon følgje med:

  • Kart som viser kor eigedomsgrensene til den nye eigedomen skal gå samt kva partar som vert råka. Kartportalen Kommunekart kan nyttast til dette.

 

Arealoverføring:

Ved søknad om arealoverføring skal begge skjemaene fyllast ut:

5153 - søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett 

Rekvisisjon for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven

I tillegg skal følgjande informasjon leggjast ved:

  • Kart som viser kor eigedomsgrensene til den nye eigedomen skal gå samt kva partar som vert berørt. Kartportalen Kommunekart kan nyttast til dette.
  • Nabovarsel skal sendast berørte naboar saman med kart som viser grensene for aktuell tomt.
  • Gjenpart av nabovarsel saman med kvittering for nabovarsel skal følgje søknaden som blir sendt til kommunen.
  • Er oppretting av eigedomen i strid med reguleringsføremålet i anten reguleringsplan eller kommuneplan, må det og leggjast ved eit følgjebrev der du søkjer om dispensasjon frå gjeldande plan. Dispensasjonssøknaden må vere grunngitt med dei argumenta søkjaren meiner er viktige.

 

Fullstendig søknad/rekvisisjon skal sendast til
Suldal kommune
Eidsvegen 7
4230 Sand

Eller på epost til postmottak@suldal.kommune.no

Kva kostar det?

Du finn gebyr for oppmåling her​​​​​​​. Tinglysingsgebyr, dokumentavgift til staten (2,5%), saksbehandlingsgebyr etter PBL§20-1 og eventuelt saksbehandlingsgebyr etter jordlova §12 vil kome i tillegg for saker som blir utførte som arealoverføring.

Klage

Matrikkelføring av tilleggsareal kan påklagast av berørte partar.
Klagefristen er 3 veker, og den startar frå den datoen du mottek matrikkelbrev eller underretning om matrikkelføring jf §46 i matrikkellova.

Lovar og reglar
Hilde Bergjord
E-post
Telefon 45 72 41 31
Mobil 45 72 41 31