Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

(Tinglysingsgebyr kjem i tillegg til satsane nedanfor)

Oppretting av grunneigedom og festegrunn
Oppretting av grunneigedom og festegrunn
Oppretting av grunneigedom og festegrunn punktfeste Gebyr
Punktfeste kr 8 790
Areal frå 0-500 m2 kr 17 710
Areal frå 501– 2000 m2 kr 22 500
Areal frå 2001 m2 – auke pr. påbegynt da kr 810
Frådeling utan merking og måling i terrenget kr 6 390
Pr pkt som ikkje er etablert / koord bestemt frå før kr 1 050

For eigedom som ikkje er sjølvstendig brukseining vert rekna 0,5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig rekvisisjon og oppmåling av fleire tilgrensande tomter som vert rekvirert av same person vert det gitt følgjande reduksjon i gebyret

  • 5-10 tomter 10%
  • 11-15 tomter 15%
  • 16 og fleire tomter 20%
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn
Type gebyr Gebyr
Areal frå 0-500 m2 kr 17 710
Areal frå 501 – 2000 m2 kr 22 500
Areal frå 2001 m2 – auke pr. påbegynt da kr 810

 

Oppretting av uteareal på eigarseksjon
Oppretting av uteareal på eigarseksjon
Gebyr for tilleggsareal pr. eigarseksjon Gebyr
Areal frå 0-50 m2 kr 11 180
Areal frå 51-250 m2 kr 14 380
Areal frå 251-2000 m2 kr 16 110
Areal frå 2001m2 – auke pr. påbegynt da kr 810

 

Oppretting av anleggseigedom
Oppretting av anleggseigedom
Gebyr for oppretting av anleggseigedom Gebyr
Areal frå 0-2000 m2 kr 40 210
Areal frå 2001 m2 – auke pr. påbegynt da kr 1 610

 

Registrering av jordsameige

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid – sjå pkt. om andre tenester

Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Syner til punkta ovanfor. I tillegg kr 5620,- for å utføra oppmålingsforretning.

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast eller ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve vert sett til 1/3 av gebyrsatsane.

Grensejustering

Grunneigedom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedommar justerast med inntil 5 % av eigedommen sitt areal (maksimalgrensa er sett til 500 m2). Ein eigedom kan likevel ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommen sitt areal før justeringa.

Grensejustering grunneigedom
Grensejustering grunneigedom Gebyr
Areal frå 0-250 m2 kr 8 000
Areal frå 251-500 m2 kr 11 180

Anleggseigedom

Ein anleggseigedom kan justerast med inntil 5% av anleggseigedommen sitt areal, men den maksimale grensa vert sett til 1000 m2.

Grensejustering anleggseigedom
Grensejustering anleggseigedom Gebyr
Areal frå 0-250 m2 kr 16 110
Areal frå 251-1000 m2 kr 20 910

 

Arealoverføring

Grunneigedom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Arealsatsar som i oppretting av grunneigedom og festegrunn redusert med 40%.

Anleggseigedom

For anleggseigedom kan areal som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna ikkje vera registrert på ei tredje matrikkeleining. Arealet kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er tilstades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhangande areal.

Arealoverføring anleggseigedom
Anleggseigedom størrelse Gebyr
Areal frå 0-250 m2 kr 25 830
Areal frå 251 – 500 m2 kr 32 220
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører ein auke av gebyret på kr 2 400

 

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging der koord. er bestemt
Klarlegging der koord. er bestemt Gebyr
For inntil 2 pkt. men maks som 4.1.1 kr 4 800
For overskytande grensepunkt, pr. pkt. kr 520

 

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettar.
Klarlegging der koord. ikkje er bestemt
Klarlegging der koord. ikkje er bestemt Gebyr
For inntil 2 punkt kr 6 390
For overskytande grensepunkt, pr. pkt men maks som 4.1.1 kr 1 050

Gebyr for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid, sjå pkt. for andre tenester.

Privat grenseavtale
Privat grenseavtale
Privat grenseavtale Gebyr
For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde kr 6 250

For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde. Billegaste alternativ for rekvirent skal veljast. Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid (sjå punkt andretenester)

Urimelig gebyr

Dersom gebyret utan tvil er urimeleg i høve til dei prinsippa som er lagt til grunn og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan bygdeutviklingssjefen eller den han har gitt fullmakt fastsetja eit høveleg gebyr.

Betalingstidspunkt

Gebyret vert kravd inn på etterskot.

Endringar i grunnlag for matrikkelføring av saka

Gjer rekvirenten endringar i grunnlaget for matrikkelføring medan saka pågår, vert gebyret likevel oppretthalde.

Utskriving av matrikkelbrev

Satsane for utskriving av matrikkelbrev vert regulert av Statens Kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

Andre tenester

Arbeid som ikkje passar inn i punkta over vert fakturert med kr 1000,- pr. time. Kostnader med tinglysing kjem i tillegg.