Gebyr etter plan og bygningslova

Gebyr etter plan og bygningslova

 Bustadhus

Bustadhus m.m.
Type gebyr Gebyr
Sakshandsaming for oppføring av heilårs einebustad i tråd med arealplan eller gitt dispensasjon, inkl. ferdigattest kr 9 760
Fleirmannsbustader og rekkehus grunngebyr kr 9 363
Tillegg for ekstra bueining kr 5 235
Søknad som kan fremjast av tiltakshavar (§ 20-2) kr 5 225

Gratis sakshandsaming (byggesøknad) for oppføring av bustad for unge under 35 år. Søkjar må vera busett i huset etter at det er bygd. 

Hytter

Hytter m.m.
Type gebyr Gebyr
Sakshandsaming for oppføring av hytter/fritidshus i tråd med arealplan eller gitt dispensasjon, inkl. ferdigattest, per bueining kr 9 760
Hytter i rekke grunngebyr kr 9 363
Tillegg for ekstra bueining kr 5 047
Søknad som kan fremjast av tiltakshavar (§ 20-2) kr 5 225

Næringsbygg

Næringsbygg
Type gebyr Gebyr
Sakshandsaming for oppføring av nybygg næringsbygg/forsamlingslokale/offentleg bygg kr 22 259
Sakshandsaming tilbygg/påbygg/ombygging næringsbygg (som over) kr 5 559
Sakshandsaming driftsbygning i landbruket  større 100 m2 kr 5 559
Sakshandsaming driftsbygning mindre enn 100 m2 kr 4 870

Søknad om endring av løyve 

Søknad om endring av løyve
Type gebyr Gebyr
Søknad om endring av løyve kr 2 801

Tilleggsgebyr for ulovlege tiltak

Tilleggsgebyr for ulovleg tiltak
Type gebyr Gebyr
Ulovlege tiltak i 100-metersbeltet i strandsona eller andre område med særleg juridisk vern kr 19 500
Ulovlege tiltak i andre område kr 14 620

Dispensasjon etter plan og bygningslova

Dispensasjons etter plan- og bygningslova
Type gebyr Gebyr
Dispensasjon frå føremål kommuneplan, reguleringsplan eller frå §1-8 strandsona, som krev høyring kr 11 000
Andre dispensasjonar som krev høyring kr 8800
Dispensasjon frå utnyttingsgrad, plassering, byggegrense, etg.tal, høgd, materialval, takvinkel ol. som ikkje krev høyring kr 660
Søknad om dispensasjon frå frivillige lag og organisasjonar - 70% av normal sats i kvart tilfelle ovanfor

Godkjenning av ansvarsrett

Godkjenning av ansvarsrett
Type gebyr Gebyr
Personleg godkjenning  som sjølvbyggjar kr 1 379

Andre tiltak

Andre tiltak
Type gebyr Gebyr
Riving av bygning, fasadeendring kr 2 100
Naust, brygger,  mindre enn 50 m2, inkl. ombygging, påbygg i tråd med godkjent reg.plan (disp.gebyr kjem i tillegg) kr 5 225
Naust, brygger, større enn 50 m2, inkl. ombygging, påbygg i tråd med godkjent reg.plan (disp.gebyr kjem i tillegg) kr 7 315
Bruksendring, delar av bygg kr 3 532
Bruksendring, heile bygg kr 5 225
Vesentlege terrenginngrep, graving/fylling/sprenging utanom byggesak (veg, mur, tekniske anlegg osv.) kr 5 559
Forstøtningsmur, mur kr 2 801
Basseng, brønn, dam, innhegning, terrenginngrep og andre mindre søknadspliktige tiltak kr 1 379
Deling etter plan- og bygningslova kr 2 801
Mellombels tiltak inkl. mellombels bruksendring kr 3 135

Reguleringsplan/detaljplan

Reguleringsplan/detaljplan
Type gebyr Gebyr
Vurdering av planframlegg som ikkje er i tråd med kommuneplan  
a. Byggeområde kr 6 949
b. LNF-område kr 13 919
Handsaming av reguleringsplan/detaljplan kr 34 778
Handsaming av reguleringsendring kr 10 450
Gebyr pr pkt/tomt/bueining i detaljplan/endring av plan kr 2 100
Kostnad detaljplan som blir avvist ved 1. gongs handsaming kr 27 828
Timepris digital ferdiggjering av plan kr 1024
Handsaming planprogram kr 20 000

Gebyr for saker etter ureiningslova

Gebyr for saker etter ureiningslova
Type gebyr Gebyr
Søknad om nytt eller fornying av utsleppsløyve for utslepp < 50 pe kr 3 480
Søknad om nytt eller fornying av utsleppsløyve for utslepp > 50 pe kr 16 689
Søknad om tilknyting til eksisterande anlegg/utsleppsleidning kr 2 100

Gebyr etter jord-/skog-/forpaknings- og konsesjonslov

Gebyr etter jord-/skog-/forpaknings- og konsesjonslov
Type gebyr Gebyr
Deling etter jordlova kr 2 100
Omdisponering etter jord- og skoglov kr 2 100
Forpakting, tiltredings- og fråtredingsskjønn, landbrukstakst kr 5 559
Konsesjonssøknad (jamføre forskrift) kr 5 225