Gebyr etter plan og bygningslova

Gebyr etter plan og bygningslova

 Bustadhus

Bustadhus m.m.
Type gebyr Gebyr
Sakshandsaming for oppføring av heilårs einebustad i tråd med arealplan eller gitt dispensasjon, inkl. ferdigattest kr 9 340
Fleirmannsbustader og rekkehus grunngebyr kr 8 960
Tillegg for ekstra bueining kr 5 010
Søknad som kan fremjast av tiltakshavar (§ 20-2) kr 5 000

Gratis sakshandsaming (byggesøknad) for oppføring av bustad for unge under 35 år. Søkjar må vera busett i huset etter at det er bygd. 

Hytter

Hytter m.m.
Type gebyr Gebyr
Sakshandsaming for oppføring av hytter/fritidshus i tråd med arealplan eller gitt dispensasjon, inkl. ferdigattest, per bueining kr 9 340
Hytter i rekke grunngebyr kr 8 960
Tillegg for ekstra bueining kr 4 830
Søknad som kan fremjast av tiltakshavar (§ 20-2) kr 5 000

Næringsbygg

Næringsbygg
Type gebyr Gebyr
Sakshandsaming for oppføring av nybygg næringsbygg/forsamlingslokale/offentleg bygg kr 21 300
Sakshandsaming tilbygg/påbygg/ombygging næringsbygg (som over) kr 5 320
Sakshandsaming driftsbygning i landbruket  større 100 m2 kr 5 320
Sakshandsaming driftsbygning mindre enn 100 m2 kr 4 660

Søknad om endring av løyve 

Søknad om endring av løyve
Type gebyr Gebyr
Søknad om endring av løyve kr 2 680

Tilleggsgebyr for uloveleg tiltak

Tilleggsgebyr for ulovleg tiltak
Type gebyr Gebyr
Ulovlege tiltak i 100-metersbeltet i strandsona eller andre område med særleg juridisk vern kr 19 500
Ulovlege tiltak i andre område kr 14 620

Dispensasjon etter plan og bygningslova

Dispensasjons etter plan- og bygningslova
Type gebyr Gebyr
Dispensasjon etter plan- og bygningslova kr 10 000

Godkjenning av ansvarsrett

Godkjenning av ansvarsrett
Type gebyr Gebyr
Personleg godkjenning  som sjølvbyggjar kr 1 320

Andre tiltak

Andre tiltak
Type gebyr Gebyr
Riving av bygning, fasadeendring kr 2 010
Naust, brygger,  mindre enn 50 m2, inkl. ombygging, påbygg i tråd med godkjent reg.plan (disp.gebyr kjem i tillegg) kr 5 000
Naust, brygger, større enn 50 m2, inkl. ombygging, påbygg i tråd med godkjent reg.plan (disp.gebyr kjem i tillegg) kr 7 000
Bruksendring, delar av bygg kr 3 380
Bruksendring, heile bygg kr 5 000
Vesentlege terrenginngrep, graving/fylling/sprenging utanom byggesak (veg, mur, tekniske anlegg osv.) kr 5 320
Forstøtningsmur, mur kr 2 680
Basseng, brønn, dam, innhegning, terrenginngrep og andre mindre søknadspliktige tiltak kr 1 320
Deling etter plan- og bygningslova kr 2 680
Mellombels tiltak inkl. mellombels bruksendring kr 3 000

Reguleringsplan/detaljplan

Reguleringsplan/detaljplan
Type gebyr Gebyr
Vurdering av planframlegg som ikkje er i tråd med kommuneplan  
a. Byggeområde kr 6 650
b. LNF-område kr 13 320
Handsaming av reguleringsplan/detaljplan kr 33 280
Handsaming av reguleringsendring kr 10 000
Gebyr pr pkt/tomt/bueining i detaljplan/endring av plan kr 2 010
Kostnad detaljplan som blir avvist ved 1. gongs handsaming kr 26 630
Utbyggjar kostar undersøkingar etter kulturminnelova: Timepris digital ferdiggjering av plan kr 980

Gebyr for saker etter ureiningslova

Gebyr for saker etter ureiningslova
Type gebyr Gebyr
Søknad om nytt eller fornying av utsleppsløyve for utslepp < 50 pe kr 3 330
Søknad om nytt eller fornying av utsleppsløyve for utslepp > 50 pe kr 15 970
Søknad om tilknyting til eksisterande anlegg/utsleppsleidning kr 2 010

Gebyr etter jord-/skog-/forpaknings- og konsesjonslov

Gebyr etter jord-/skog-/forpaknings- og konsesjonslov
Type gebyr Gebyr
Deling etter jordlova kr 2 010
Omdisponering etter jord- og skoglov kr 2 010
Forpakting, tiltredings- og fråtredingsskjønn, landbrukstakst kr 5 320
Konsesjonssøknad (jamføre forskrift) kr 5 000