Tilskotsmidlar til kulturminnevern

Tilskotsmidlar til kulturminnevern

No kan du søkja på tilskotsmidlar for kulturminnevern. Midlane blir utdelt etter retningsliner som er skissert i Kulturminneplan for Suldal kommune (PDF, 6 MB)

Slik søkjer du

Du kan senda ein søknad med informasjon

 • Skildring av tiltaket
 • Tidsrame
 • Budsjett

På e-post til postmottak@suldal.kommune.no. 

 

Søknadsfrist

01. mai 2024

Du kan blant anna søkje om tilskot for:

 • Tiltak i heilskaplege område kultur- og naturlandskap, t.d. Hamrabø-Litlehamar; Ulladalen
 • Tiltak langs Nasjonal turistveg Ryfylke
 • Tiltak der allmenta har tilgjenge
 • Tiltak som betrar allmentas tilgjenge, helst med universell utforming, t.d. vegar, stiar, bruer
 • Skjøtselstiltak som aukar verdien av t.d. kulturlandskap
 • Tiltak som bidrar til informasjon og betre kjennskap om kulturminne
 • Tiltak som er høgt prioriterte i SEFRAK og andre nasjonale lister/registreringar
 • Tiltak som held i hevd tradisjonsbåren kunnskap og arbeidsmåtar
 • Tiltak som supplerer eksisterande tema, tidsperiodar m.v.
 • Tiltak som bidrar til næringsutvikling/reiseliv
 • Tiltak som har verdi for undervisning
 • Tiltak som har verdi for biologisk mangfald
 • Tiltak som har varig effekt
 • Samarbeidstiltak
Turi Ottersland Tjøstheim
-
E-post
Telefon 98 68 31 04
Mobil 98 68 31 04