Arealdel

Arealdel

Kommuneplanen sin arealdel viser korleis framtidig samfunnsutvikling og arealbruk heng saman i Suldal kommune. 

Arealplankartet med temakart viser arealformål, noverande og framtidige, og områder med gjeldande reguleringsplanar. Den viser kor det skal vera bustader, landbruk, verneområder og vidare.

Arealdelen er juridisk bindande og heimla i plan og bygningslova. Det er eit viktig styringsverktøy for å nå måla i samfunnsdelen av kommuneplanen.

 

På arealplaner.no finn du kommuneplanens arealdel

På kommunekart.com finn du arealplankart med temakart 

Her finn du føresegner og retningsliner (PDF, 631 kB)

Her finn du planomtale (PDF, 2 MB)

Torill Telstad
Rådgiver
E-post
Telefon 99 40 34 39
Mobil 99 40 34 39