Skjenkeløyve

Personar eller verksemder som ønskjer å drive serveringsstad som skjenker alkoholhaldig drikk må søkje om skjenkeløyve.

Løyvet vert gitt for inntil fire år om gongen.

Du kan søkje om løyvet for

  • alkoholhaldig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholhaldig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent
  • all alkoholhaldig drikk

Kriterium for løyvet

  • Løyvesøkjar og personar med vesentleg innverknad på verksemda på ha ulasteleg vandel
  • Ha ein styrar og ein stadfortredar
  • Styrar og stadfortretar må ha kunnskapsprøva i alkohollova, vere over 20 år og arbeide i verksemda.

Endring i eksisterande løyve

Viss det er endringar på løyvet i peridoen må du melde frå til løyvemyndigheta. Ei endringa kan vere skiftar av styrar, driftskonsept eller eigarforhold, og større endringar kan føre til at du må søkje om nytt løyvet. Ta kontakt med Servicetorget i kommunen viss du er usikker.

Løyvet fell vekk ved overdraging av verksemda. Verksemda kan likevel halde fram på tidlegare løyve i inntil tre månadar viss løyvemyndigheita er informert og det vert søkt om nytt løyve innan 30 dagar etter overdraginga.

Søknad

Her finn du søknaden.

Når me har motteke søknaden vert det henta inn uttale frå politi, sosialtenesta og skatte- og avgiftsmyndighetene. Løyvet vert gjeve etter skjønn. Handsamingstida i kommunen er om lag tre månadar og søknaden skal handsamast politisk. 

Du har høve til å klage på vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Du kan få rettleiing ved Servicetorget eller av sakshandsamar. Viss kommunen lar vedtaket stå vert saka sendt vidare til Statsforvaltaren.

Kva kostar det?

Oversikt over gebyr for sal, skjenkeløyver og tobakk

Lovar, reglar og anna nyttig

Alkohollova

Alkoholforskrifta

Serveringslova

Håndbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Kunnskapsprøva - informasjon frå Helsedirektoratet

Opningstid

Mån - Fre: 08.00 - 15.30

Adresse

Eidsvegen 7

4230 Sand