Badeplassar og vasskvalitet

Badeplassar og vasskvalitet

Det er mange flotte badeplassar i Suldal, både for dei som liker ferskvatn og dei som liker saltvatn. Følgjande stader vert det tatt prøvar av badevatnet: Neset på Sand, Habn i Erfjord, Jelsa kai og i Mosvatnet. 

Det blir teke prøvar av vasskvalitet 3-4 gongar i løpet av somaren.

 

Vasskvalitet badeplassar, resultat i 2023

Vasskvalitet badeplassar, resultat i 2023
Badeplass 19.06 28.06 21.08
Neset, Sand God Utmerka God
Habn, Erfjord Utmerka Utmerka Utmerka
Jelsavågen, Jelsa Utmerka Utmerka Utmerka
Mosvatnet, Gullingen Utmerka Prøve er ikkje tatt Utmerka


Om kvaliteten på badevatnet

I Norge er risikoen for å bli sjuk ved bading normalt liten. Ein del område mottar likevel lokaliserte eller diffuse utslepp av avløpsvatn frå omliggande bustader, industri eller jordbruk, noko som kan føre til overføring av smittsame sjukdommar og framkalling av allergiske reaksjonar.

Generelt gjeld at dersom vatnet ser stygt og forureina ut, bør man avstå frå å bade. I periodar med mykje regn kan det førekomme høgare verdiar enn normalt.

Badeplassane blir vurdert med utgangspunkt EUs badevassdirektiv, sjå «Kontroll av badevasskvalitet» hjå Folkehelseinstituttet.

Parameter - Ferskvatn

Utmerka

God

Dårleg

Intestinale enterokokker/100 ml

< 200

< 400

 > 400

E. coli/100 ml

< 500

< 1000

 > 1000

Parameter – Saltvatn

Utmerka

God

Dårleg

Intestinale enterokokker/100 ml

< 100

< 200

> 200

E. coli/100 ml

< 250

< 500

> 500