Fysioterapi

Kva tilbyr me?

  • Oppfølging og opptrening til aktuelle brukarar med vedtak på korttids- eller langtidsplass på sjukeheim
  • Fallførebyggjande tilbod for heimebuande
  • Parkinsongrupper
  • Vurdering, kartlegging og oppfølging av born, både på avdelinga og i deira naturlege omgjevnadar som heimen, barnehage og skule, og me samarbeider tett med helsestasjonen.
  • Fysioterapibehandling og trening på avdelinga her til dei som har skade eller plage og har trong for fysikalsk hjelp.
  • Fysioterapi til heimebuande som har behov for behandling
  • Bassenggrupper for vaksne, og  for barn med spesielle behov.

Korleis få tilbod?

Det er ikkje lenger naudsynt med rekvisisjon frå lege. Du kan ta direkte kontakt med fysioterapiavdelinga enten på telefon 48 99 70 96 eller sende inn utfylt skjema (PDF, 180 kB). Fysioterapeut tek kontakt for timeavtale.

Pris

Me følgjer takstplakaten til NFF. Born opptil 16 år, samt personar med behandling av yrkesskade, har gratis behandling.

Lovar og reglar

Lov om helsepersonell

Lov om pasientrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Fysioterapi - hovudnummer
Telefon 52 79 23 36

Opningstid

Mån-fre: 08.00 - 15.15

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand