Påvising av eigedomsgrenser

Påvising av eigedomsgrenser

Dersom grensemerke for ein tidlegare oppmålt eigedom er borte, kan du bestilla ei ny grensepåvising. Det same gjeld dersom det er uklart kor grensene for ein eigedom går.

Ei slik grensepåvising vert gjennomført som ei ordinær oppmålingsforretning.

Kven kan søkje?

Rekvisisjon av grensepåvising kan gjerast av den som har grunnboksheimel (er eigar av) til eigedomen, festar av eigedomen, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt frå ein av desse.

Slik søkjer du

Ved påvising av eigedomsgrenser skal du nytta søknadsskjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

I tillegg skal følgjande informasjon leggjast ved:

  • Kart som viser kva eigedomsgrenser du ønskjer klarlagt samt kva partar som vert berørt. Kartportalen Kommunekart kan nyttast til dette.
  • Eventuelt gamle målebrev, skylddelingar, utskiftingsforretning eller anna informasjon som kan vere relevant for saka.

 

Fullstendig rekvisisjon skal sendast til
Suldal kommune
Eidsvegen 7
4230 Sand

Eller på epost til postmottak@suldal.kommune.no

Saksgang

Fullstendig rekvisisjon går til oppmåling.  Rekvirent og aktuelle naboar blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev med minst 2 vekers varsel eller pr. tlf ved kortare frist enn 2 veker.  Dette skal normalt skje innan ein frist på 16 veker.

Er det nymerking av tidlegare oppmålte og koordinatbestemte grenser (oppretta etter 1980), er det ikkje krav om at alle berørte partar møter under oppmålingsforretninga.

Gjeld saka klarlegging av grenser som ikkje er målte tidlegare er det partane som påviser grensene, og umerka grensepunkt blir merka med godkjente grensemerke. Det blir ført protokoll over kva som er utført, og grensepunkta som partane har blitt einige om blir blir målt og ført i matrikkelen.  Grensepåvising - klarlegging av eksisterande grense blir ikkje tinglyst.  Når grensa er lagt inn i matrikkelen blir matrikkelbrev sendt rekvirenten og berørte parter.

Kva kostar det?

Her finn du gebyr

Klage

Matrikkelføring av klarlagt grense kan påklagast av berørte partar. Klagefristen er 3 veker og startar frå den datoen du mottek matrikkelbrev eller underretning om matrikkelføring jf §46 i matrikkellova.

Lovar og reglar

For meir utfyllande informasjon og regelverk sjå:
Matrikkellova
Vinterforskrift (oppmålingsfrist i vinterhalvåret)

Hilde Bergjord
E-post
Telefon 45 72 41 31
Mobil 45 72 41 31

Opningstid

Alle dagar 08.00 - 15.00