Prisar og betaling

Prisar og betaling

For barnehageåret 2024 gjeld følgjande prisar:

Betalingssatsar for barnehage

Betalingssatsar for barnehage
Foreldrebetaling barnehage Pris barnehage Betaling for kost (matpengar) Sum
5 dagar kr 1500 kr 512 kr 2012
4 dagar kr 1330 kr 410 kr 1740
3 dagar kr 1030 kr 307 kr 1337
Tilfeldig opphald kr 371 pr. dag kr 388 pr. dag

Frå 01.08.2024 tilbyr Suldal kommune barnehageplass til halv pris av den statlige. Pris for full barnehageplass vil vera kr 750 pr. månad.

Søskenmoderasjon

Det vert gitt halv barnehagesats for alle barn og 100 % søskenmoderasjon frå 3. barnet familien har i barnehagen eller SFO. Det yngste barnet betalar full sats.

For å få søskenmoderasjon for søsken som går både i barnehage og SFO må rekningsmottakar vera den same begge stader (du skal ikkje søkje om søskenmoderasjon, det skjer automatisk når rekningsmottakar er den same).

Om redusert pris for barnehageplass og gratis kjernetid

Om ordningane

Du kan søkja om redusert pris for barnehageplass, og/eller gratis kjernetid i barnehage. 

 

Redusert pris for barnehageplass

Dersom maksprisen for barnehageplass er høgare enn 6% av hushaldninga si samla inntekt, kan du søkje om redusert pris.

Familiar med bruttoinntekt under 3G (G = folketrygdens grunnbeløp) har rett på gratis barnehageplass (men må betale matpengar).

Du kan få innvilga redusert pris for eit barnehageår om gongen. 

Her kan du lesa om foreldrebetaling i barnehage på lovdata (forskrift)

 

20 timar gratis kjernetid

Gratis kjernetid gjeld for alle barn frå og med 1. august i det kalenderåret dei fyller to år og fram til skulestart. Dette gjeld for dei som har samla brutto årsinntekt under kr 598 825,-.  Ein kan ein søkje om 20 timar gratis barnehage per veke. Satsen er gjeldande for barnehageåret 2023/2024.

Du kan få innvilga gratis kjernetid for eit barnehageår om gongen. 

 

Søknadsfrist

  • 20. juni er søknadsfristen for å få redusert foreldrebetaling fom. 1. august
  • 20. juni er søknadsfristen for å få gratis kjernetid fom. 1. august

 

Dokumentasjon

Me hentar inn det siste skatteoppgjeret ditt elektronisk, dersom du samtykker til dette i søknaden. Då slepp du å sende oss skatteoppgjeret. 

  • Ved hovudopptak og nytt barnehageår er innleveringsfristen for dokumentasjon 20. juni, gjeldande frå 1.august. 
  • For søknadar undervegs i barnehageåret er innleveringsfrist innan 15. for gjeldande fakturamånad. 
  • Ny betalingssats vil ikkje gi tilbakeverkande kraft. 
  • Dersom dokumentasjon ikkje blir levert inn, vil opphaldsbetalinga setjast på høgaste sats. 
  • Hvis foreldra har delt omsorg skal inntekta i husstanden der bornet har folkeregistert adresse leggast til grunn.
  • Dokumentasjonskrav for barnehageår 2023/2024 er skatteoppgjer frå 2022. 
  • Dersom inntekta dykkar ikkje stemmer overeins med skattemeldinga, eller om skatteoppgjer manglar, må de levera anna dokumentasjon på inntekt (t.d. lønnsslipp frå siste månad.)
  • Alle skattepliktige inntekter skal oppgjevast, dette gjeld også inntekt som ikkje er førehandsfylt på skattemeldinga.

 

Slik søkjer du

Du må søkja om å få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid. 

Søknadsskjema finn du ved å følgja denne lenka.

 

Kjøp av enkeltdagar

Dersom barnet har barnehageplass i Suldal kommune, kan du kjøpa enkeltdagar ved ledig plass i barnehagen. Pris for enkeltdag er kr. 371,- Dersom du ønskjer dette må du ta kontakt med barnehagen.

For meir utfyllande informasjon, sjå vedtektene for barnehagane i Suldal.

 

Sjå dine faktura frå kommunen

Under er oversikt over dine faktura for kommunale avgifter.