Prisar og betaling

For barnehageåret 2020/2021 gjeld følgjande prisar:

Barnehageprisar
Dagar pr. veke Pris frå 01.01.2020 Matpenger frå 01.01.2020
5-dagars tilbod kr 3 135 kr 450
4-dagars tilbod kr 2 780 kr 360
3-dagars tilbod kr 2 140 kr 270

Suldal kommune tilbyr redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for familiar med samla brutto inntekt lågare enn kr.548 500,- (kr.566 100,- etter 1.august 2020).

Prisar og betaling

Søskenmoderasjon

Du får 30% rabatt på prisen for born nr. 2.
Born nr.3 og oppover får gratis barnehageplass.

Du skal ikkje søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageplass

Føresatte med låg inntekt

Dersom maksprisen er høgare enn 6% av husholdninga si samla inntekt, kan du søkje om redusert pris.
Familiar med bruttoinntekt under 3G (G = folketrygdens grunnbeløp) har rett på gratis barnehageplass (men må betale matpengar).
 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringar, og born som har utsett skolestart, i familiar med samla brutto årsinntekt under kr 548 500,- (gjeld barnehageåret 2019/2020) kan søkje om 20 timar gratis barnehage per veke. Frå barnehageåret 2020/2021 gjeld dette familiar med samla brutto årsinntekt under kr.566 100,-.
 
For barnehageåret 2020/2021 gjeld gratis kjernetid for born født i  2014, 2015, 2016 og 2017.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. august, for å få innvilga redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid frå 1. september.
 
Ved hovudopptak og nytt barnehageår er innleveringsfristen for dokumentasjon 15.august, gjeldande frå 1.september. For søknadar undervegs i barnehageåret er innleveringsfrist innan 15. for gjeldande fakturamånad. Ny betalingssats vil ikkje gi tilbakeverkande kraft. Dersom dokumentasjon ikkje leverast inn, vil opphaldsbetalinga setjast på høgaste sats. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vil bli gitt for inntil eit barnehageår om gongen.
 
 

Slik søkjer du

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må ein søkja om å få. 

Søknadsskjema finn du her.

 
Hvis foreldra har delt omsorg skal inntekta i husstanden der bornet har folkeregistert adresse leggast til grunn.
 
Dokumentasjonskrav for barnehageår 2020/2021 er skattemelding frå 2019. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjeld også inntekter som ikkje er forhåndsfylt på skattemeldinga.
 
Om du ikkje har skattemelding må du legga ved annan form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel vera kopi av lønnslipp fra arbeidsgivar eller utbetalingar fra NAV.
Kjøp av enkeltdagar

Dersom barnet har barnehageplass i Suldal kommune, kan du kjøpa enkeltdagar ved ledig plass i barnehagen. Pris for enkeltdag er kr. 340,- Dersom du ønskjer dette må du ta kontakt med barnehagen.

For meir utfyllande informasjon, sjå vedtektene for barnehagane i Suldal.