Prisar og betaling

For barnehageåret 2021/2022 gjeld følgjande prisar:

Betalingssatsar for barnehage

Betalingssatsar for barnehage
Betalingssats frå 01.01.21 Maksimalpris barnehage Betaling for kost (matpengar) Sum
5 dagar kr 3 230 kr 462 kr 3 692
4 dagar kr 2 870 kr 360 kr 3 230
3 dagar kr 2 210 kr 270 kr 2 480

Suldal kommune tilbyr redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for familiar med samla brutto inntekt lågare enn kr.583 650,- . Satsen er gjeldande frå 1.august 2021.

Søskenmoderasjon

Det vert gitt 30 % søskenmoderasjon reduksjon i prisen for 2. barnet og 100 % søskenmoderasjon frå 3. barn familien har i barnehagen eller SFO. Det yngste barnet betalar full sats.

Du skal ikkje søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert pris for barnehageplass

Føresatte med låg inntekt

Dersom maksprisen er høgare enn 6% av husholdninga si samla inntekt, kan du søkje om redusert pris.
Familiar med bruttoinntekt under 3G (G = folketrygdens grunnbeløp) har rett på gratis barnehageplass (men må betale matpengar).
 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringar, og born som har utsett skolestart, i familiar med samla brutto årsinntekt under kr 583 650,- kan søkje om 20 timar gratis barnehage per veke. Satsen er gjeldande for barnehageåret 2021/2022. 
 
For barnehageåret 2021/2022 gjeld gratis kjernetid for born født i 2015, 2016, 2017 og 2018.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. august, for å få innvilga redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid frå 1. september.
 
Ved hovudopptak og nytt barnehageår er innleveringsfristen for dokumentasjon 20.august, gjeldande frå 1.september. For søknadar undervegs i barnehageåret er innleveringsfrist innan 15. for gjeldande fakturamånad. Ny betalingssats vil ikkje gi tilbakeverkande kraft. Dersom dokumentasjon ikkje leverast inn, vil opphaldsbetalinga setjast på høgaste sats. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vil bli gitt for inntil eit barnehageår om gongen.
 
 

Slik søkjer du

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid må ein søkja om å få. 

Søknadsskjema finn du her.

 
Hvis foreldra har delt omsorg skal inntekta i husstanden der bornet har folkeregistert adresse leggast til grunn.
 
Dokumentasjonskrav for barnehageår 2021/2022 er skattemelding frå 2020. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, dette gjeld også inntekter som ikkje er forhåndsfylt på skattemeldinga.
 
Om du ikkje har skattemelding må du legga ved annan form for dokumentasjon på inntekt. Dette kan for eksempel vera kopi av lønnslipp fra arbeidsgivar eller utbetalingar fra NAV.
Kjøp av enkeltdagar

Dersom barnet har barnehageplass i Suldal kommune, kan du kjøpa enkeltdagar ved ledig plass i barnehagen. Pris for enkeltdag er kr. 350,- Dersom du ønskjer dette må du ta kontakt med barnehagen.

For meir utfyllande informasjon, sjå vedtektene for barnehagane i Suldal.