Kompetanseheving

Kompetanseheving

For at Suldal kommune skal kunne gje gode tenester til innbyggarane våre, treng me dyktige tilsette som trivst og får utvikla seg i jobben sin. Det er heilt normalt å starta i ein ny jobb og ikkje kjenna seg trygg på at ein er ferdig utlært. Det er heilt greitt. Hos oss har du høve til å utvikla deg. 

Difor set me kvart år av midlar til kompetanseheving hos tilsette, samtidig som dette er eit fokus internt på alle arbeidsplassar. Me har mange gode ordningar som er mynta på å treffe så breitt som mogleg blant dei tilsette, og også hos framtidig tilsette. 

Vidareutdanning til tilsette

Me ønskjer at våre tilsette skal få moglegheit til å kontinuerleg utvikla seg. Difor kan alle faste tilsette hos oss søkja om utdanningsmidlar for å ta vidareutdanning. Me har romlege budsjett og låg terskel for å gje deg støtte, så lenge det er kompetanse me treng. Det betyr at om du vil utvikla deg i ein retning, og me deler draumen din - er me gjerne med og støttar deg på vegen, også økonomisk. 

Internundervisning i einingane

Den viktigaste utviklinga og kunnskapsoverføringa skjer i kvardagen på arbeidsplassen din. Difor er det viktig for oss at det er strukturerte formar for internundervisning. Alle einingane våre skal ha eigne kompetanseplanar, kor det vil vere ulike formar for undervisning internt - slik at du heile tida kan utvikla deg og få støtte i eige arbeid. 

Tilsette i Suldal kommune - Klikk for stort bileteNyutdanna barnehagelærarar Britt-Elin Håranes

Støtte til grunnutdanning

Me treng kompetanse no og i framtida. Difor gir me støtte til grunnutdanning både til våre tilsette, og til personar som ønskjer å jobba hos oss når dei er ferdig utdanna. Dette er noko me er stolte av å bidra med, og som me også vil halde fram med i framtida for å rekruttera den kompetansen me treng. 

Les meir om støtte til grunnutdanning her

ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Statsforvaltaren støttar me studentar som ønskjer å bli barnehagelærarar. I denne ordninga kombinerer du studier med praksis i ein barnehage over ein periode på 4 år. Etter utdanninga er du garantert arbeid hos oss, i 100% stilling. 

Kompetanse for kvalitet

Framtidas generasjonar er viktig for oss. Me ønskjer at elevane i Suldalsskulen skal få eit godt fagleg og sosialt opplæringsløp med høg kvalitet. Difor treng me fagleg oppdaterte lærarar. Lærarane våre har høve til å ta vidareutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet, som er ei satsing frå Utdanningsdirektoratet. Her får Suldal kommune dekka ein viss del av utgiftene, resten dekkjer me sjølv.

Studentstipend

Kvart år kjem studentar til kommunen for å kombinera sommar i Suldal med arbeid hos oss. Dette er arbeidskraft me treng for å gje gode og solide tenester for innbyggarane våre.

For at det skal bli litt meir attraktivt å arbeida som sommarvikar eller helgevikar i Suldal kommune, tilbyr me 10 000 kroner i stipend for studentar innan sjukepleie, barnehagelærar og medisin. Om det berre er 1 år igjen av studiet, tilbyr me 25 000 kroner i året. 

Dekomp/Rekomp desentralisert kompetanseutvikling i skule og barnehage

Skulane og barnehagane våre er del av desentralisert kompetanseutvikling, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). Det betyr at tilsette i skule og barnehage kan få rettleiing og hjelp av HVL til å vidareutvikla kompetansen sin. 

Sand skule - Klikk for stort bileteTilsette skule Fotograf Nordtveit