Ulla Førre Næringsfond

Ulla Førre Næringsfond

Ulla-Førre næringsfond skal nyttast til tiltak som fremjer næringsliv og busetnad i Suldal kommune. Det vert gitt tilskot og lån frå fondet.

Kva er Ulla-Førre næringsfond?

Ulla-Førre næringsfond vart oppretta i 1974, som ei kompensasjon til Suldal kommune for ulempene kraftutbygginga påførte kommunen. Fondet skal fortrinnsvis nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og til vidareutvikling av eksisterande verksemder, men kan og nyttast til kommunale tiltak.
Årleg vert det budsjettert med midlar til støtte og lån til næringsutvikling.

Oppstart av bedrift

Nystarta bedrifter kan få oppstartstilskot på inntil kr 50 000,-. Tilskotet kan dekka halvparten av utgiftene verksemda har til oppstart. Tilskotet vert utbetalt etter innlevering av dokumentasjon på utlegg. 

Tilskot til kompetansebygging

Verksemder og enkeltmannsføretak kan få tilskot til kompetansebygging på inntil kr 25 000,-. Tilskotet skal dekka reele utgifter som til dømes kursavgift, reis og opphald. Lønsutgifter vert ikkje dekka.

Lovar, reglar og retningslinjer

Vedtekter Ulla Førre næringsfond (PDF, 150 kB)

Fondsstyret har vedteke at desse retningslinene gjeld i sakshandsaminga for lånesøknader:

  1. Det skal leggjast endå meir vekt på å vurdera risiko i økonomivurderinga. 
  2. Det skal òg leggjast meir vekt på vurdering av arbeidsplasspotensialet.
  3. Det kan søkjast toppfinansiering med høgare risiko frå fondet – tilbake til tidlegare praksis med 3-delt finansiering – eigenkapital/ordinært lån/næringsfondslån.
  4. Avdragsfritt 3-5 år, men rentefritt kun i eitt år.

For alle søknadar gjeld:

  • Samla kommunal stønad skal telja med i vurderinga. Det vert ikkje gitt tilskot dersom søkar har motteke kommunal støtte frå andre støtteordningar som Suldal kommunale næringsfond eller landbruksmidlar. 
  • Støtta i punkt 3 og 4 kan kommunedirektøren løyva administrativt dersom vilkåra er til stades. Alle administrative vedtak vert meldt fondstyret til orientering. 

Kva er søknadsfristen?

Det er søknadsfristar 01.01, 01.05 og 01.09.  Desse vert kunngjort på kommunen sine heimesider.

Korleis søkjer eg?

Søknader må vera i tråd med vedtektene for fondet.
Søknader må innehalda forretningsplan med budsjett.

Det vil bli innhenta økonomiske opplysningar av søkjar/bedrift som del av sakshandsaminga.

Digitalt søknadsskjema til Ulla Førre næringsfond.

Kven sit i fondsstyret?

Styret for fondet er personidentisk med formannskapet i Suldal.

Informasjon

Dersom du treng rettleiing og informasjon om fondet og søknad ka du kontakta:

Suldal Vekst AS tlf 977 75 757

Astrid Brommeland, bygdeutviklar tlf 52 79 06 19 / 957 48 637
 

Torbjørn Guggedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 40 40 63 12
Mobil 40 40 63 12