Ulla Førre Næringsfond

Ulla Førre Næringsfond

Ulla-Førre næringsfond vart oppretta i 1974, som ei kompensasjon til Suldal kommune for ulempene kraftutbygginga påførte kommunen. Ulla-Førre næringsfond skal nyttast til tiltak som fremjer næringsliv og busetnad i Suldal kommune. Det vert gitt tilskot og lån frå fondet. 

Kva er Ulla-Førre næringsfond?

Fondet skal fortrinnsvis nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og til vidareutvikling av eksisterande verksemder, men kan og nyttast til kommunale tiltak.
Årleg vert det budsjettert med midlar til støtte og lån til næringsutvikling.

Kven sit i fondstyret?
Fondstyre Ulla-Førre Næringsfond 2023 - 2027
Namn Parti
Mads Drange AP - leiar
Torbjørn Indrebø KrF - nestleiar
Kari Vaage Gjuvsland AP
Iren Klungtveit Slagstad AP
Øyvind Tveitane Lovra SP
Åshild Vetrhus SP
Berit Fyljesvoll Haugsland SP
Olav Lindseth V
Sverre Undrebakke H
Oppstartstilskot til bedrift

Nystarta bedrifter kan få oppstartstilskot på inntil kr 50 000,-. Tilskotet kan dekka halvparten av utgiftene verksemda har til oppstart. Tilskotet vert utbetalt etter innlevering av dokumentasjon på utlegg. 
 

Tilskot til kompetansebygging

Bedrifter og enkeltmannsføretak kan få tilskot til kompetansebygging på inntil kr 25 000,-. Tilskotet skal dekka reele utgifter som til dømes kursavgift, reis og opphald. Lønsutgifter vert ikkje dekka.
 

Søknadsfristar

Det er søknadsfrist 01.januar, 01.mai og 01.september.

Fristane vert kunngjort på kommunen sine heimesider.

Korleis søkjer eg?

Du søkjer via digitalt søknadskjema.

Søknadsskjema til Ulla-Førre Næringsfond

 

Søknadar må vera i tråd med vedtektene for fondet. 

Søknadar må innehalda forretningsplan med budsjett. Når søknaden vurderast blir det innhenta økonomiske opplysningar om søkjar.

Retningslinjer og vedtekter

Fondsstyret har vedteke desse retningslinjene for vurdering av lånesøknadar:

Det skal leggjast meir vekt på å vurdera risiko i økonomivurderinga. 
Det skal òg leggjast meir vekt på vurdering av arbeidsplasspotensialet.
Det kan søkjast toppfinansiering med høgare risiko frå fondet – tilbake til tidlegare praksis med 3-delt finansiering – eigenkapital/ordinært lån/næringsfondslån.
Avdragsfritt 3-5 år, men rentefritt kun i eitt år.

For alle søknadar gjeld:

Samla kommunal stønad skal telja med i vurderinga. Det vert ikkje gitt tilskot dersom søkar har motteke kommunal støtte frå andre støtteordningar som Suldal kommunale næringsfond eller landbruksmidlar. 
Støtta i punkt 3 og 4 kan kommunedirektøren løyva administrativt dersom vilkåra er til stades. Alle administrative vedtak vert meldt fondstyret til orientering. 

Vedtekter Ulla Førre næringsfond (PDF, 150 kB)
 

Informasjon og rettleiing

Dersom du treng rettleiing og informasjon om fondet og søknad kan du kontakta:

Næringshagen i Ryfylke

Astrid Brommeland, bygdeutviklar tlf 52 79 06 19 / 957 48 637


 

Torbjørn Guggedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon 40 40 63 12
Mobil 40 40 63 12