Suldal kommunale næringsfond

Suldal kommunale næringsfond

Fondet skal yta økonomisk stønad til tiltak som kan fremja næringslivet i grendene som er råka av vassdragsreguleringar som følgje av Røldal-Suldal kraft. 

Kven kan søkja?

Enkeltpersonar, foreningar, andelslag, aksjeselskap og offentlege institusjonar kan søkja om tilskot. 

Når kan eg søkja?

Frist for å søkja er 15.02. 

Søknadane blir behandla etter dette. 

Kor kan eg søkja?

Du kan søkja via søknadsportalen vår her

Søknaden bør dokumenterast med følgjande vedlegg der det er relevant:

  • bilete/kartutsnitt/teikningar

 

Filtypar du kan lasta opp er: pdf, png, tiff, jpg, jpeg, doc og docx.

Korleis sender eg ettersending av dokumentasjon?