Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Medlemma i råd for menneske med nedsett funksjonsevne vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Rådet arbeider for å styrka menneske med nedsett funksjonevne si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. 

Råd for funksjonshemma 2019 - 2023
Namn Rolle E-post
Dag Fisketjøn leiar
Wenche Nygård nestleiar Wenche.nygaard@outlook.com
Kristine Langøy Medlem
Eva Songe Paulsen Medlem
Mads Drange medlem mads.drange@gmail.com
Anne Berit Skeie vara
Brita Synnøve Solheim vara
Wenche Guggedal Vårvik vara
Åsmund Bakka vara