Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Medlemma i råd for menneske med nedsett funksjonsevne vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Rådet arbeider for å styrka menneske med nedsett funksjonevne si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2023 - 2027
Namn Rolle E-post
Eva Songe Paulsen leiar evasonge.paulsen@suldal.kommune.no
Kristine Langøy nestleiar kristine.langoy@suldal.kommune.no
Lars Olav Fjetland Medlem larsolav.fjetland@suldal.kommune.no
Marita Lindal Haug Medlem maritalindal.haug@suldal.kommune.no
Line Skaar Madsen vara line.madsen@suldal.kommune.no
Øystein Wigestrand politisk representant oystein.wigestrand@suldal.kommune.no
Randi Laache Kilane vara (politisk) randi.kilane@suldal.kommune.no
Martine Førre
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67