Meddommarar 2021 - 2024

Meddommarar 2021 - 2024

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 har kommunestyret i Suldal 23.06.20 oppnemd meddommarar for følgjande:

  • Haugaland tingrett - 8 kvinner og 8 menn
  • Gulating lagmannsrett - 2 kvinner og 2 menn
  • Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett - 3 kvinner og 3 menn
Haugaland tingrett 2021 - 2024
Kvinner Menn
Kari Vaage Gjuvsland Tor Inge Havrevoll
Bjørg Elin Lorentzen Bjartmar Kvæstad
Heidi Wigestrand Olav A. Nerheim
Laila Øxtra Rune Vaage
Marit Ruså Fisketjøn Konrad Jårvik
Astrid Sørland Geir Ove Løland
Hilde Aarhus Lauritz Olav Lauritzen
May Kristin Lovra Henning Barka

 

Gulating lagmannsrett 2021 - 2024
Kvinner Menn
Anita Eilertsen Erfjord Arild Hebnes
Tordis-Kristin Tobiassen Einar Schibevaag

 

Haugalandet og Sunnhordland Jordskifterett 2021 - 2024
Kvinner Menn
Eli Torill Bergjord Ottar Løvik
Turi Ottersland Tjøstheim Jon Egil Østerhus
Ellen Johanne Brommeland Arild Hebnes

Meddommar i tingretten

I tingretten deltek meddommaren i avgjersler på lik linje med fagdommaren. Det er vanlegvis to meddommarar og ein fagdommar. Første gong meddommar gjer teneste som meddommar må ein avgje lovnad. Ein lovar at ein etter beste evne vil døma etter lova og bevisa i saka. Det er fagdommarens oppgåve å gjer kjent korleis rettsreglane er å tyda.

Ønskjer du å vita meir om den norske meddommerordninga?

Meddommar i lagmannsretten

Lagmannsretten handsamar anker over straffedommar avsagd av tingretten. Retten vert satt med to fagdommarar og fem meddommarar i saker som skal avgjere spørsmål om skyld og straff. Fagdommarar og meddommarar er saman om alle avgjersler. 

Ønskjer du å vite meir om Gulating lagmannsrett?

Jordskifterett 

Jordskiftedomstolen arbeider med saker heimla i jordskiftelova som til dømes endring av eigedom og fastleggjing av eigedomsgrenser. Dei som vert oppnemde skal vere kyndige i dei saker som jordskifteretten vanlegvis handsamar i kommunen. Det er ofte naudsynt med synfaring, og dei som velgjas bør kunne ferdas i terrenget. Kandidatene bør ha kompetanse knytt til ulike sider av bruk og drift av fast eigedom. 

Vil du vite meir om jordskifteretten? 

Martine Førre
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67
Turid Vaage
Leder
E-post
Telefon 41 42 40 85
Mobil 41 42 40 85