Ved misleghald av betaling

Ved misleghald av betaling

Suldal kommune vil gjennomføra innfordringstiltak ved manglande betaling, jf. tabell under. Skuldnar må betale gebyr i samsvar med tabellane nedanfor. Satsar for gebyr blir regulert etter rettsgebyr og inkassosats fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet, gjeldande sats kjem fram av tabella nedanfor.

Kommunale krav - generelt

Kommunale krav - generelt
KOMMUNALE KRAV  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats) kr 105
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelseslova §7-1 og Tvisteloven §6-3

Barnehage, SFO og kulturskule

Barnehage, SFO og kulturskule
BARNEHAGE, SFO, KULTURSKULE  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats) kr 105
Utsending av varsel om oppseiing av plass  
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3

Husleige

Husleige
HUSLEIGE  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL (1/10 av inkassosats) kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats) kr 105
Utsending om VARSEL OM UTKASTELSE (jfr Husleigeloven)  
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
Viss punkta ovanfor ikkje føre frem, så blir leigetakar kasta ut og rettsleg innkreving blir satt i gong (opptil 2,6 rettsgebyr).
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter
KOMMUNALE AVGIFTAR  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats) kr 105
UTLEGGSTREKK NÅR SKYLDNAR HAR LØNSINNTEKT (gebyr for sakshandsaming kan kome i tillegg)  

KOMMUNALE AVGIFTAR har legalpant  ihht Skattebetalingsloven §14-1 Tvangsgrunnlag for utlegg og Eigedomsskattelova

Anna gebyr

Anna gebyr
Type gebyr Gebyr
RETTSGEBYR PER 01.01.2023: kr 1 223
INNKASSOSATS PER 01.01.2023: kr 700
Gebyr for forliksklage 1,1 R kr 1 345
Gebyr for begjæring om utlegg 1,21 R kr 1 480
Gebyr for begjæring om tvangsdekning i pengekrav 0,4R kr 489