Prisar og betaling SFO

Skulefritidsordning
Ordning Betalingssatsar frå 01.01.23
SFO 1 kortdag kr 1 300
SFO 2 Langdag kr 2 480
SFO 4 Full ferie kr 520
SFO 5 Feriepakka (3 veker) kr 380
Ekstra dag SFO (når det er skule) kr 160

 

 • Frå 01.01.23 Får alle barn på 1. trinn får tilbod om 12 timar gratis skulefritidsordning.
 • SFO 1 Kortdag = del av dag før og etter skulen, lokale tilpassingar
 • SFO 2 Langdag = frå kl. 07:30 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 16:30
 • Der det er tre barn eller mindre som har behov (SFO), skal tilbodet samordnast med barnehagen. Ferielukking av nokre barnehagar kan vera aktuelt dersom ein sikrar at barna likevel har eit tilbod.
 • Månadsbetalinga skal reknast etter opphaldstid i vanleg skuleveke og skal ikkje overgå meir enn 6% av inntekta til familiar med barn som går i SFO.
 • For fullt skuleår (følgjer skulerute) skal det betalast for 10 månader (halv betaling i juni og august og inga betaling i juli). SFO er stengt i juli.
 • Barn i 5.–7. klasse med særskilte behov har rett på gratis SFO dersom lege eller anna faginstans har gitt skriftleg tilråding om at barnet bør gå i SFO.
 • Fristen for oppseiing er oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.
 • Det vert gitt 30 % søskenmoderasjon i prisen for 2. barnet og 100 % søskenmoderasjon frå 3. barnet familien har i barnehagen eller SFO. Det yngste barnet betalar full sats.
 • Ved kjøp av ekstra dag så skal det betalast kr 170,- for skuledag (SFO før og etter skuledagen). Det er ikkje søskenmoderasjon på kjøp av ekstra dag.
 • Kommunedirektøren kan ved manglande betaling sei opp tildelt plass i SFO jfr vedtekter § 6
Ronny Rugland
Beredskapskoordinator
E-post
Telefon +47 95 73 16 67
Kari Vaage Gjuvsland
Konsulent
E-post
Telefon +47 45 61 46 14