Betaling for heimehjelp og praktisk bistand

Betaling for heimehjelp og praktisk bistand

  • Det kan ikkje krevjast eigenbetaling for heimesjukepleie.
  • Betalingssatsar for praktisk bistand og opplæring i dagleglivet sine gjeremål:
    • Praktisk bistand/heimehjelp omfattar hjelp til dagleglivets praktiske gjeremål i heimen, og i tilknytting til hushaldninga, for personar som er avhengig av hjelp i kverdagen grunna sjukdom, funksjonshemming, alder eller anna.
    • Opplæring omfattar opplæring i dagleglivet sine gjeremål for å gjera den einskilde mest mogleg sjølvhjelpen. For desse tenestene vil ein framleis ha utgiftstak.
    • Utgiftstak for inntekt under 2 G vert fastsett sentral, jf. forskrift om kommunal egenandel i helse og omsorgstjeneste § 10. 
  • Dersom det kjem noko i vegen slik at ein ikkje vil motta tenesta, må ein melde frå til heimehjelpsformidlaren seinast 2 dagar før tenesta er avtala utført dersom ein skal sleppe å betale for tenestene under pkt. to.
Betaling for praktisk bistand
Netto inntekt Timesats Utgiftstak pr mnd
Inntil 2G kr 210 kr 210
2G - 3G kr 269 kr 750
3G - 4G kr 269 kr 1 410
4G - 5G kr 269 kr 2 160
Over 5G kr 269 kr 2 770