Avlastning

Avlastning

Etter lov om sosiale tenester er det ikkje høve til å ta eigenbetaling for avlasting.