Gebyr for arbeid etter lov om eigarseksjonar

Gebyr for arbeid etter lov om eigarseksjonar

(Tinglysingsgebyr kjem i tillegg til satsane nedanfor)

§ 15.Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering. Kommunen kan fastsette et seksjoneringsgebyr for å behandle seksjoneringssøknaden. Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker. Gebyret skal innbetales innen en frist som kommunen setter. I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i matrikkellova for oppmålingsforretning og for matrikkelbrev som må utstedes etter § 18 i denne loven.

Gebyr for arbeid etter lov om eigarseksjonar
Type gebyr Gebyr
Behandle søknad om seksjonering kr 4 786