Kunngjering av endring detaljregulering Vinjarheim -med ny brannstasjon - plaid 201804

Kunngjering av endring detaljregulering Vinjarheim -med ny brannstasjon - plaid 201804

Suldal kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtatt detaljplan for ny brannstasjon på Vinjarheim- PlanID 201804 i møte dagsett 21.02.2024, sak 009/24.

 

Føremålet med planen er å legge til rette for ein ny brannstasjon i den nordvestre delen av planområdet.

Plandokumenta finn du i planregisteret under fane for plandokument:  Lenke til planregister for planid 201804

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Evt klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova § 15-3, 2.ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

 

Artikkelliste