Detaljplan Sandaneset sør - planid 201703 - kunngjering av vedteken plan

Suldal kommune har i møte den 15.05.2018, sak 026/18 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for Sandaneset Sør, Jelsa.
 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for bustadføremål med tilhøyrande vegtilkomst, leikeplassar, friluftsføremål med turvegar med meir.

Saksdokumenta ser du her:

Saksutgreiing og vedtak_ Detaljregulering for Sandaneset Sør_planid 201703 (PDF, 101 kB)

Plankart_detaljplan for Sandaneset sør_plaid 201703 (PDF, 750 kB)

 
 

ROS analyse_Detaljplan Sandaneset sør_plaid 201703 (PDF, 2 MB)

 

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til post@suldal.kommune.no

Eventuell krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova § 15-3, 2. ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand