Detaljplan for brannstasjon på Jelsa, planid 201806 -kunngjering av gjodkjent plan

Suldal kommune har i møte den 20.02.2020, sak 004/20 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for brannstasjon på Jelsa.

 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for ny brannstasjon med tilhøyrande tilkomst på Jelsa.

 

Saksdokumenta finn du her:

 

 

 

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til post@suldal.kommune.no

 

Eventuell krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova § 15-3, 2. ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.