Suldal kommune har i møte den 23.06.2020 sak 034/20 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for næringsområde ved Tysingvatnet på gnr.155 bnr.8 m.fl.

 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for nye næringstomter i området.

Saksdokumenta finn du her;

201801_Detaljplan for næringsområde ved Tysingvatnet gnr. 155 bnr. 8 m.fl. (PDF, 809 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet_Føresegner (PDF, 165 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet - plankart (PDF, 892 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet- ROS analyse (PDF, 4 MB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet- Planskildring (PDF, 5 MB)

LMT-utvalet i Suldal kommune har gjort følgjande samrøystes vedtak i møte den 09.06.2020, sak 046/20:

 

Suldal kommune vil i medhald av § 12-14, 2.ledd i plan- og bygningslova gjere følgjande endring i gjeldande reguleringsplan for Mosvatnet/Gullingen ID 200906:

 

I reguleringsplanen for Mosvatnet/Gullingen er det inntatt følgjande føresegn om vatn og avlaup jfr punkt 2.1, 2.ledd: Eksisterande hytter med egen borebrønn, innlagt vatn og godkjent separat avløpsanlegg kan fortsatt bruke dette. Med godkjent avløpsanlegg menes anlegg der det er gitt utslippstillatelse fra Suldal kommune i tråd med gjeldende regelverk i medhold av forurensningsloven. Eksisterende hytter med innlagt vann, men uten godkjent avløpsløsning må enten søke om utslippstillatelse for sitt avløpsanlegg eller koble seg til felles avløpssystem når det blir etablert.

 

Dette avsnittet i føresegnene blir tatt ut og erstatta med følgjande: Plan- og bygningslova sine reglar om tilknytingsplikt gjelde for fritidsbustadene i området.

Saksdokumenta finn du her;

Mindre endring av reguleringsplan for Mosvatnet-Gullingenområdet_planid 200906_saksutgreiing og vedtak (PDF, 583 kB)

Føresegner detaljplan for Mosvatnet- Gullingenområdet, planid 200906_rev 09-06-2020 (PDF, 59 kB)

 

 

Suldal kommune har i møte den 19.05.2020 sak 022/20 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for Hylsfjorden småbåthamn på gnr.81 bnr.1, Drarvik.

 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for bygging av småbåthamn i Drarvik på nordsida av Hylsfjorden.

 

Plandokumenta finn du her;

201902_Detaljplan Hylsfjorden småbåthavn_saksutgreiing og vedtak (PDF, 81 kB)

201902_Føresegner til detaljplan for Hylsfjorden småbåthavn (PDF, 54 kB)

201902_reguleringsplankart Hylsfjorden småbåthavn (PDF, 613 kB)

201902_Detaljplan Hylsfjorden småbåthavn_planbeskrivelse (PDF, 7 MB)