GNR. 155 BNR. 8 M.FL.- DETALJPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE VED TYSINGVATNET- KUNNGJERING AV VEDTEKEN PLAN_planident 201801.

Suldal kommune har i møte den 23.06.2020 sak 034/20 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for næringsområde ved Tysingvatnet på gnr.155 bnr.8 m.fl.

 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for nye næringstomter i området.

Saksdokumenta finn du her;

201801_Detaljplan for næringsområde ved Tysingvatnet gnr. 155 bnr. 8 m.fl. (PDF, 809 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet_Føresegner (PDF, 165 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet - plankart (PDF, 892 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet- ROS analyse (PDF, 4 MB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet- Planskildring (PDF, 5 MB)

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.

 

Eventuell krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova

§ 15-3, 2. ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.