Detaljplan for Vinjarheim_planid 201804 kunngjering av vedtak

Suldal kommune har i møte den 29.10.19, sak 123/19 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for gnr. 27 bnr. 9 Vinjarheim.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av Vinjar bu- og omsorgssenter, ved å utvide området for reguleringsplanen tilsvarande området sett av til byggeområde for offentleg eller privat tenesteyting i kommuneplanen sin arealdel.

 

Plandokument:

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til postmottak@suldal.kommune.no.

 

Eventuell krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå planen er kunngjort jfr plan- og bygningslova § 15-3, 2. ledd. Krav må setjast fram skriftleg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.