Høyringar

Suldal kommune vedtok i møte 12.03.2019, sak 022/19 at framlegg til detaljplan med tilhøyrande føresegner på gnr.155 bnr.8 m.fl, Tysingvatnet skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.

Ole Martin Dahle
E-post
Telefon 52 79 24 21