Høyringar

Suldal kommune vedtok i møte den 04.06.2019, sak 051/19 at framlegg til detaljplan med tilhøyrande føresegner på gnr.27 bnr,9, Vinjarheim, Suldalsosen skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar § 12-10 i plan- og bygningslova.

Plandokument;

 

Suldal kommune vedtok i møte 30.04.2019, sak 042/19 at framlegg til detaljplan med tilhøyrande føresegner på gnr. 145 bnr.21 m.fl. Dalberg, Økstra skal leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 

Føremålet med planarbeidet er å få ein oppdatert detaljplan for eit område med allereie oppførte fritidsbustader og andre bygningar. Planframlegget vil erstatte disposisjonsplan av 10.08.1970.

Dokumenta finn du her:

 

Ole Martin Dahle
E-post
Telefon 52 79 24 21