Leverandør til Suldal kommune

Frå 1.1.2015 vart kommunane pålagt av Staten å ta imot faktura elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF), jf pressemelding fra regjeringen 19.03.2013

Suldal kommune har i sitt innkjøpsreglement vedteke at det ved inngåing av nye avtaler skal krevjast at leverandørar av varer og tenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med EHF-standarden.  Faktura skal merkast med attestasjonsprofil til bestillar/betalar.

Merk særleg at:

  • Vår fakturaadresse er vårt org.nr: 964979189
  • Bestillar sin attestasjonsprofil må leggjast inn i feltet «accounting cost»/»cbc:ID» ofte kjent som «Deres ref.»,  og ha slik format xx-xxx
  • Evt. vedlegg må følgje EHF fakturaen
  • Av omsyn til datatryggleik, vil ikkje Suldal kommune ta imot faktura via e-post

    Dersom våre leverandørar manglar løysing for å sende EHF faktura, bed vi om at det blir teke kontakt med oss for rettleiing til alternative løysingar.
     

Dersom faktura og kreditnota til Suldal kommune ikkje kan sendast som elektronisk faktura, skal desse sendast til «Fakturamottak Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 SAND».  Faktura skal merkast med rett attestasjonsprofil som viser til den eininga som har bestilt vara/tenesta. Av omsyn til vår datatryggleiken vår, tek vi ikkje imot faktura på e-post. Dette gjeld både pdf filer og linkar til portalløysingar.

Attestasjonsprofilar

Profil

Profilnavn

100-01

Politisk

110-01

Rådmannen

110-10

 Kommunekassen

110-11

Kom.kass. skatt/innfordring

110-12

Kom.kass. regnskap

110-13

Kom.kass. IT

110-20

Løn og personal - Tordis

110-21

Løn og personal - Randi

110-22

Løn og personal Pensjoner

110-30

Pol sekr og informasjon

110-40

Plan og utvikling - Ronny

110-41

Plan og utvikling - skulefagleg

110-42

Plan og utvikling - Anita

110-43

SLT

110-44

Folkehelse

112-01

NAV

200-01

Oppvekst

210-01

PPT

220-01

Suldal barnehage

221-01

Stølane barnehage

222-01

Jelsa barnehage

223-01

Kjølvikstølen

224-01

Nesflaten barnehage

225-01

Randåsen barnehage

226-01

Vanvik barnehage

227-01

Vinjar barnehage

228-01

Joagarden barnehage

231-01

Erfjord skule

232-01

Jelsa skule

233-01

 Marvik skule

234-01

 Nesflaten skule

235-01

Sand skule

236-01

Vanvik skule

237-01

Vinjar skule

238-01

Gullingen leirskule

239-05

Intro/Buset.flyk./vaksenoppl

311-01

Suldal sjukeheim

315-01

Helse

316-01

Barnevern

320-01

Heimetenester/ Overordna ansvar

321-01

Sand bu-og oms.s/Psykisk/Loft/Bj.T

322-01

Jelsa bu- og oms. senter

323-01

Vinjar bu- og oms.senter

324-01

Suldal bu og aktivitetstiltak

420-01

Bygdeutvikling

510-01

Kultur

510-10

Kulturhuset

510-20

Kulturskulen

510-30

Ymse

510-40

Bibliotek

510-41

Jelsa bibliotek

510-42

Nesflaten bibliotek

510-43

Suldalsosen bibliotek

510-44

Vatlandsvåg bibliotek

510-45

Erfjord bibliotek

510-46

Sand bibliotek

610-01

Komm.bygg og eigedom -

610-02

Komm.bygg og eigedom - Audhild

610-07

Utbyggingsprosj. Prosjektil

610-10

Drift bygg og anlegg

610-11

Drift vatn og avløpsanlegg

610-20

Reinhald kommunale bygg

610-30

Brann og veg

910-10

Skatt/finans

 

Betalingsvilkår

Suldal kommune ynskjer at betalingsvilkår minimum skal vere 30 dagar.

Me krev også at forretninsgsdokument er i samsvar med krava i bokføringslov m/forskrift til denne. Dokument som ikkje er i samsvar med dette, vil bli returnert.

Silvana Kuhn
regnskapskonsulent
E-post
Telefon 52 79 22 23