Leverandør til Suldal kommune

Leverandør til Suldal kommune

Frå 1.1.2015 vart kommunane pålagt av Staten å ta imot faktura elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF), jf pressemelding frå regjeringa 19.03.2013

Suldal kommune har i sitt innkjøpsreglement vedteke at det ved inngåing av nye avtaler skal krevjast at leverandørar av varer og tenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med EHF-standarden.  Faktura skal merkast med attestasjonsprofil til bestillar/betalar.

Merk særleg at:

  • Vår fakturaadresse er vårt org.nr: 964979189
  • Bestillar sin attestasjonsprofil må leggjast inn i feltet «accounting cost»/»cbc:ID» ofte kjent som «Deres ref.»,  og ha slik format xxx-xx
  • Evt. vedlegg må følgje EHF fakturaen
  • Av omsyn til datatryggleik, vil ikkje Suldal kommune ta imot faktura via e-post
     

Dersom faktura og kreditnota til Suldal kommune ikkje kan sendast som elektronisk faktura, skal desse sendast til «Fakturamottak Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 SAND».  Faktura skal merkast med rett attestasjonsprofil som viser til den eininga som har bestilt vara/tenesta. 

Betalingsvilkår

Suldal kommune ynskjer at betalingsvilkår minimum skal vere 30 dagar.

Me krev også at forretninsgsdokument er i samsvar med krava i bokføringslov m/forskrift til denne. Dokument som ikkje er i samsvar med dette, vil bli returnert.

Silvana Kuhn
regnskapskonsulent
E-post
Telefon 45 61 37 69
Mobil 45 61 37 69