Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ein alarm som ein ber på seg for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar heile døgnet. Kommunen tilbyr og anna teknologi som kan knyttast opp mot tryggleiksalarmar- såkalla velferdsteknologi. Dette kan vera elektroniske medisindispensarar, komfyrvakt, dørsensorar og brannvarslarar etc.

Kven kan få tilbod om tryggleiksalarm?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Ein må søkje om tenesta via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtale både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60
Vakttelefon heimesjukepleie
Telefon 99 58 34 40

Opningstid

Mån-fre: 08.00 - 15.00

Adresse

Suldal kommune

v/ Bestillarkontoret

Bjødnateigen 21

4230 Sand