Tryggleik i kvardagen

Tryggleik i kvardagen

Det er viktig at alle kjenner seg trygge i eigen heim. Diverre skjer dei fleste ulykker blant eldre i eller nær heimen, og den største delen handlar om fallulykker. Risikoen for branntilløp er også aukande blant eldre. Enkle tiltak kan gjera heimen din tryggare. Det kan vera tiltak som: 

 • Førebygger fall
 • Gjer at ein får varsla når uhellet er ute
 • System som automatisk varslar hendingar når ein sjølv ikkje er i stand til det

Klikk på dei ulike løysingane nedanfor for å få meir informasjon: 

Tryggleiksalarm
Tryggleiksalarm - Klikk for stort bileteVelferdsteknologi Trøndelangsløftet
 • Tryggleiksalarm er ei løysing mange kjenner til og som gir deg anledning til å kalla etter hjelp ved å trykka på ein knapp/sendar
 • Knappen kan du bæra rundt halsen som eit smykke eller på armen som ei "klokke". 
 • Når du trykker på knappen går det ein melding til helsetenesta
 • Helsetenesta som mottar alarmen kan etablera kontakt via tryggleiksalarm (som også er ein høgttalande telefon) for å få vite orsaka til at du trykka på knappen
 • For at du skal vera trygg bør du bæra knappen med deg til ein kvar tid, og du må klarer å trykka på den. 

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Tryggleiksalarm med fleire sensorar
Tryggleiksalarm - Klikk for stort bileteVelferdsteknologi Trøndelangsløftet
 • Tryggleiksalarmar kan utvidast med fleire type sensorar og tilleggsutstyr utover armband-/smykkesendar. Dette er sensorar som automatisk varslar når det oppstår bestemte situasjonar
 • Det kan vera dørsensorar, brannalarmar, kameratilsyn med meir
 • Når det oppstår ein situasjon som aktiverer sensoren, blir det sendt eit signal til tryggleiksalarmen, som vil ringa opp anten pårørande, heimetenesta eller eit alarmmottak (avhengig av organisering, dine ønske og behov)
 • Tenesta som mottar alarmen vil då kunne kommunisera via alarmboksen og med det vurdera om du har behov for hjelp eller tilsyn. Dersom dei ikkje får kontakt med deg vil helsetenesta koma heim til deg og sjekka at alt er i orden. 

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Røykvarsling
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteRøykvarsling Trøndelagsløftet

Ved å kobla røykvarslar til tryggleiksalarmen kan den automatisk varsla helsetenesta som igjen har prosedyrar for vidare varsling

 

For høyrselshemma:

 • Det finst røykvarslarar som er kraftige nok til at ein kan oppfatta dei i alle opphaldsrom
 • Dersom du har sterkt nedsett høyrsel kan du ha behov for vibrasjonsvekking. Då kan du plassera ein sengevibratorar under puta eller madrassen. Dersom alarmen går vil den rista kraftig. 

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Dørsensor
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteDørsensor Trøndelagsløftet
 • Denna kan blant anna varsla dersom du går ut av boligen din på natta
 • Dørsensor tilknytta tryggleiksalarmen vil kunne varsla pårørande eller tilsette i helsetenesta. Dette kan vera med på å førebygga eventuelle uheldige leiteaksjonar

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Fallsensor
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteFallsensor Trøndelagsløftet
 • Fallsensor som er knytt til tryggleiksalarmen du bærer rundt handleddet. Denne vil registrera røyrslene dine og kan senda varsel via tryggleiksalarmen ved fall. I tillegg fungerer den som ein vanleg knapp som du kan trykka på dersom det oppstår et uhell. 
 • Denne løysinga virkar berre i boligen eller i umiddelbar nærleik til tryggleiksalarmboksen. Dette er ikkje ei løysing dersom ein skal ut på tur. 

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Tidsbrytarar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteTidsbrytar Trøndelagsløftet
 • Ein tidsbrytar kuttar straumen etter ei gitt tid, slik at du kan dra heimefrå utan ei ekstra uro for om kaffetraktar, strykejernet eller krølltanga er skrudd av. 

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Elektronisk medisindispensar
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteMedisindispensar Trøndelagsløftet
 • Ein elektronisk medisindispensar hjelper deg til å ta medisinen til riktig tid.
 • Dispensaren seier i frå med lyd og/eller stemme når det er på tide å ta medisin, og dosen blir gjort tilgjengeleg
 • Dispensaren kan automatisk varsla til heimetenesta dersom medisinen ikkje blir tatt til riktig tid. I slikt tilfelle vil heimetenesta kontakta deg

 

Kven kan få tilbod?

Elektronisk medisindispenser er for 

 • deg som er motivert og ønskjer sjølv å ta i bruk teknologien. 
 • deg som ønsker å vera sjølvstendig og få minst mogleg besøk av heimetenesta. 
 • deg som klarar å ta medisinen sjølv når du får ei påminning. 
 • deg som treng hjelp til å huske å ta medisinen.
 • deg som det er særs viktig at medisinen blir tatt til rett tid. 
 • deg som har behov for helse- og omsorgstenester, der elektronisk medisindispenser kan erstatta, utsetje eller supplera andre helse- og omsorgstenester.
 • deg som har bistand til andre gjeremål av heimetenesta og ein medisindispenser gjer at du kan få hjelp til andre tider enn når det er tid for medisin. 
 • deg som det er forventa at minnet ditt gradvis vil endra seg og du har behov for å lære deg å bruke teknologien tidleg. 

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Tenesta vert tildelt som ei helse- og omsorgsteneste og er gratis, men du må sjølv betale for medisinane som skal være i dispenseren. Ved uvøren bruk av dispenseren, kan det kome erstatningskrav. 

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Elektronisk dørlås
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteElektronisk dørlås Trøndelagsløftet
 • Fleire vel å skaffa seg elektronisk dørlås private, her finnast det mange ulike løysingar på marknaden. Då er det mogleg å bruka kode, ei brikke eller mobiltelefon for å opna døra

 

Kor kan dette kjøpast?

Elektroniske dørlåsar kan fås kjøpt på byggevare forretningar som Monter, Obs Bygg, Byggmakker og liknande. 

GPS - lokaliseringsteknologi
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteGPS lokaliseringsteknologi Trøndelagsløftet
 • Den største målgruppa for bruk av lokaliseringsteknologi er personar med demens. Denne løysinga handlar i stor grad om å skapa tryggleik, auka mestringskjensle og livskvalitet, samt at personar med demens kan bu lengre heime
 • Auka bruk av GPS-lokalisering sparer pårørande for uro samt politi og leitemannskap for ressursar
 • GPS finst som smykke, klokke eller såle i sko
 • Ved å setta opp geografisk gjerde i systemet kan ein definera område som trygge soner, soner der du er trygg og kjent.
 • Det blir sendt varsel til pårørande dersom du går utanfor det bestemte området
 • Fleire av desse funksjonane ligg også innebygd i mobiltelefonar. Undersøk kva som er mogleg med din eigen telefon

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Mobil tryggleiksalarm
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteMobil tryggleiksalarm Trøndelagsløftet
 • Du kan kjøpa tryggleiksalarm til eige bruk utan tilknytning til helsetenesta. Alarmen vil då gå til dine pårørande
 • Ved hjelp av DORO-telefon og tilhøyrande alarmknapp har du ein mobil tryggleiksalarm. Med knappen festa til handleddet kan du varsla dine pårørande berre ved å trykka på knappen
 • Telefonen vil først senda ein sms med informasjonom kven avsendar, etter det vil telefonen søka opp posisjonen og senda ein ny sms med lenke til kartposisjon
 • Til slutt vil telefonen automatisk forsøka å ringa opp dei personane som er oppført som mottakarar (pårørande) inntill dei svarer. Då set telefonen automatisk opp ein høgttalande tovegs-samtale

 

Kven kan få tilbod?

Tenesta er for heimebuande eldre eller dei med nedsett funksjonsevne som på grunn av sjukdom eller andre orsaker opplever utryggleik og/ eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

Søknad og handsaming

Du søkjer via Tildelingskontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Det er Ingen søknadsfrist. Alle søknadar blir vurdert kontinuerleg.

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala både montering og opplæring om produktet.

Pris

Her finn du gebyr

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Kommunikasjon med pårørande med bruk av nettbrett og liknande
Velferdsteknologi - Klikk for stort bileteKommunikasjon med pårørande Komp noisolation.com

Det er fleire løysingar som kan brukast for å kommunisera digitalt: 

Nettbrett

 • Med nettbrett kan du treffa vener og familie, både dei som bur i nærleiken og dei som bur på ein heilt annan kant av landet eller i verda. Det er mange appar som gir denne moglegheita, til dømes Facetime, Skype, Teams, Messenger og liknande

 

Komp

 • Dette er ein skjerm for videosamtalar og bildedeling frå vener og familie. Den kan gi tryggleik og selskap, spesielt til deg som ikkje meistrar moderne teknologi
 • Komp kan hjelpa deg i ivareta relasjonar med vener og familie.
 • Skjermen har eit innebygd kamera og kun ein knapp for av/på og volum.
 • Pårørande/andre som blir inviterte til å ta i bruk Komp må lasta ned ein app. Gjennom appen kan ein enkelt senda bilde, meldingar og gjennomføra tovegs videosamtalar. Du inviterer familiemedlemer og vener i appen. 
 • Den er enkel å setta opp, og det er ein sikker løysing som berre inviterte har tilgang til
 • Med Komp kan det bli enklare for alle generasjonar i storfamilien til å kommunisera med kvarandre
 • Du kan lese meir om Komp her. 

 

Er dette aktuelt for deg?

Du kan kjøpa Komp sjølv på nettet. 

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60