Heimehjelp/praktisk bistand

Heimehjelp/praktisk bistand

Heimehjelp er tilbod til personar som er avhengig av hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Heimehjelpa kan hjelpe deg med praktiske oppgåver som reingjering, oppvask, tilbereding av mat eller andre aktivitetar. Heimehjelpa kan og rettleia deg i korleis du klarer deg meir sjølvstendig i forhold til reinhald i heimen.

Kven kan få tilbod?

Alle kan få tilbod uavhengig av alder om du har rett på tenesta.

Søknad

Du må søkja til bestillarkontoret. Har du rett på tenesta får du vedtak på det.

Søknadsskjema finn du ved å klikka på denne lenka.

Bestillarkontoret handsamar søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Alle søknadar blir vurdert kontinuerlig.

Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før. Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtala oppstart av tenesta.

Pris

Prisen er avhengig av inntekta di og det er bestemt kor mange timar du må betale for. Betalingssatsar for praktisk bistand vert fastsett sentralt, jfr forskrift om kommunal eigenandel i helse og omsorgsteneste § 10.

Du finn prisar ved å klikke på denne lenka.

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klaga på vedtak.

Lovar og reglar

Helse- og omsorgstenestelova

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60
Vakttelefon heimesjukepleie
Telefon 99 58 34 40
Bjørg Elin Lorentzen
Sekretær
E-post
Telefon 45 65 26 93
Mobil 47 48 27 26

Opningstid

Mån-fre: 08.00 - 15.00

Adresse

Suldal kommune

v/ Tildelingskontoret

Bjødnateigen 21

4230 Sand