Barnevern

Indre Ryfylke barnevern er ei interkommunal teneste mellom Suldal og Sauda kommune, der Sauda er vertskommune. Barneverntenesta har bemanna resepsjon, og er tilgjengeleg på telefon 52 78 60 30 i vekedager mellom 07.30 og 15.00.

Akutt beredskap

Barneverntenesta har bemanna resepsjon og er tilgjengeleg på telefon 52 78 60 30 i vekedager mellom kl. 07.30. og 15.00. Barnevernet har beredskap som dekkjer Suldal og Sauda kommune. Ved akutte behov utanom arbeidstid kan barnevernvakta kontaktast på telefon 469 42 992. Barnevernvakta gir hjelp til born og unge i alderen 0-18 år og familiane deira.

Barnevernet skal var ein garanti for at alle born og unge blir sikra omsorg, tryggleik og utviklingsmoglegheiter. Dei skal trygge born mot omsorgssvikt og hindre at born lir fysisk og psykisk overlast. Barnevernet sitt arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Dei skal gi hjelp og støtte slik at heimen skal kunne makta sitt oppdragaransvar, men dei har og plikt til å gripa inn dersom hjelpa ikkje nyttar.

Barnevern

Kven kan melde frå til barnevernet?
 • Alle kan melda frå til barneverntenesten dersom dei er bekymra for at born ikkje har det greit. 
 • Offentlig ansatte har plikt til å melda bekymring til barnevernet ved bekymring rundt omsorgssituasjonen til eit barn
 • Familie med behov for hjelp kan sjølv kontakte barneverntenesten.
Kva kan du forventa av barnevernstenesta?
 • Tilsette i barneverntenesta skal møte heile familien med respekt og behandla dei på ein høflig og verdig måte.
 • Nødvendige tiltak skal så langt som mulig utformast i nært samarbeid med dykk
 • Dykk skal få forståeleg informasjon om rettar og plikter og våre vurderingar av borna sin situasjon.
 • Viktig informasjon som dykk eller andre gir oss, skal samlast og arkiverast i tråd med gjeldande lovverk. Dykk har innsynsrett i eigen sak. 
 • Tilsette i barneverntenesta har teiingsplikt
 • Ein forespurnad skal var gjennomgått innan ei veke.
 • Dersom barneverntenesten skal vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak i din familie, skal det som hovudregel var undersøkt og avklart innan tre månader.
Kva kan barnevernet bidra med?
 • Råd og rettleiing
 • Støttekontakt
 • Plass i barnehage/SFO
 • Miljøarbeider i heimen
 • Familieråd
 • Besøksheim
 • Tiltak som stimulerer bornet/ungdommen til fritidsaktiviteter
 • Økonomisk støtte i form av pengar til for eksempel fritidsaktivitetar
 • Formidling av plass i fosterheim, mødreheim eller institusjon
 • Vise til andre instansar som kan yte hjelp og støtte for eksempel PPT, BUP
Barnevernet
Telefon 52 78 60 30
Barnevernvakta
Mobil 469 42 992

Opningstid

07.30 - 15.00
Utanom opningstid kan du ringe barnevernvakta

Adresse

Sand: Eidsvegen 3, 2. etasje Helsehuset

Sauda: Åbødalsveien 79 (Helsesenteret)

Kart

Kart