Tomter i Suldal

Tomter i Suldal

Vurderar du å byggja bustad i Suldal? Då vil me ønskje deg hjarteleg velkomen! I Suldal har me alt frå lune fjordar til vide fjellområde og høge toppar. Her ligg tilrette for eit aktivt friluftsliv både sommar og vinter. Me har òg eit aktivt kulturliv.

Ledige tomter i grendene

Våre sju grender; Ropeidhalvøya, Jelsa, Suldalsosen, Erfjord, Vanvik, Nesflaten og Sand har alle levande, gode lokalmiljø med nærleik til fjord og fjell.

Suldal kommune sine kommunale bustadtomter er susidierte. Det er eit politisk verkemiddel for å styrka fast busetnad i kommunen vår.

 

Tomter i Suldal
Bustadfelt Grend Ledige tomter
Haugabjør Suldalsosen 3
Haugen Sand 7
Huldrehaugen, Marvik Ropeidhalvøya 5
Kjølvikstølen, Vatlandsvåg Ropeidhalvøya 5
Klypetjøn Suldalsosen 10
Sandaneset Sør Jelsa 23
Skjerahaug Erfjord 8
Svehaugane Jelsa 2
Vanvik Vanvik 7
Kariåsen Suldalsosen 1

 

Tildeling av tomter i Suldal

Søknad om tildeling av tomt

Personar som søkjer må vera over 18 år. 

Du kan søkja om tildeling av tomt via digitalt søknadsskjema. Det kan førast opp inntil tre tomter i prioritert rekkefølgje.

Juridiske personar må vera registrert i Brønnøysundregisteret. 
 

Tildeling av tomt i nytt bustadsområde

Førstegongs tildeling i eit nytt område blir kunngjort i lokalavisa og på kommunen si heimeside.

Om tildelinga

  • Er det fleire som er interessert i same tomt blir det loddtrekning. Kven som får tildelt kva for ei bustadtomt blir avgjort ved trekning mellom dei registrerte tomtesøkjarane i det aktuelle tomtefeltet der kommunen har mottatt søknad innan gitt frist. 
  • Søkjarane får deretter tildelt den fyrste ledige tomta i høve til sine prioriteringar. Dersom alle prioriterte tomter til søkjar er opptekne, kan søkjar velje fritt blant dei som er ledige. 
  • Trekninga blir gjennomført av administrasjonen. Det blir ført protokoll frå trekninga. Tomtesøkjarane har høve til å vera til stades ved trekninga. 
  • Tomtesøkjarane får melding om resultat av trekninga. 
  • Den enkelte som får tildelt tomt må svara skriftleg på om dei aksepterer tilbodet innan to veker etter mottatt melding om tildeling. 
  • Dersom det er fleire søkjarar enn tomter, blir overtalige søkjarar ståande på venteliste i den rekkefølge som er gjeve ved trekninga. 
  • Ved tilbakelevering av tomter blir desse fortløpande gitt tilbod til søkjarar i samsvar med ventelista. Etter avvikling av ventelista gjeld reglane for tildeling i eksisterande felt.
  • Etter førstegongs tildeling følgjer ein vilkåra for tildeling i eksisterande felt.
Tildeling av tomt i eksisterande bustadsområde

Tildeling av ledig bustadtomt i eit eksisterande bustadfelt skjer fortløpande etter kvart som søknadar kjem inn. Administrasjonen handsamar søknadane. 

Den som får tildelt tomt må svare skriftleg på om dei aksepterer tilbodet innan to veker etter motteken melding om tildeling.

Vilkår ved tildeling

 a) Faktura for kjøpesum og kostnadar blir sendt ut etter stadfesting av kjøp frå kjøpar. Dersom betalinga ikkje skjer til forfall, fell tildelinga bort. 
b) Kommunen kan gje samtykke til at det tinglysast pant i tomta for kjøpesummen, så framt at panthavar betalar ut kjøpesummen direkte til kommunen. Det er ein føresetnad at kommunen sin pant for subsidiebeløpet har fyrste prioritet.
c) Det må søkjast om byggeløyve etter plan og bygningslova innan 2 år etter at søkjar har akseptert tildelinga. Dersom det ikkje blir søkt om byggjeløyve i tide, fell tildelinga bort. 
d) Det er ikkje tillat å selje eller overføre bustadtomta vidare når den ikkje er bygd på. Eigedomen vert sett på som ei bustadtomt så lenge det ikkje er uført noko grunnarbeid. Grunnarbeidet blir fyrst sett på som utført når grunnmuren er ført opp. Kommunen kan tinglyse salsforbodet som hefte på tomta, man er på førespurnad plikta til å sletta hefte dersom grunnarbeidet er dokumentert utført. 
e) Byggetiltak må vere sett i gong seinast to år etter at søkjar har fått byggeløyve. Grunnarbeid (jfr. Pkt d) må vera utført før ein kan seie at byggetiltak er sett i gong. 
f) Ferdigattest må vere søkt om seinast tre år etter at løyve til iverksetting er gitt. 
g) Bustaden skal nyttast som heilårsbustad. Eigar/leigetakar må vere folkeregistrert i kommunen når bustaden har fått ferdigattest.

Søknadskjema for tildeling av tomt
Prisar

Suldal kommune sine kommunale bustadtomter er subsidierte . Det er eit bustadpolitisk verkemiddel for å styrke fast busetnad i kommunen.

Tomteprisar for 2023 er 30,- pr m2, 550.000,- i opparbeidingskostnadar og om lag 100.000,- i gebyr pr. bustadtomt.

Her finn du reguleringsplanar og kart over bustadområda

Haugabjør, Suldalsosen

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=311cf158-d1eb-4bed-a7ac-220966e5b2c3

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/9

 

Haugen, Sand

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=85e4fcd0-8e67-4cea-bd16-c9010407486b

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/70

 

Huldrehaugen, Marvik

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=8cb82b7d-c1c0-4c96-8506-6ba402c49770

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/138

 

Kjølvikstølen, Vatlandsvåg

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=bc4b3b06-944b-4ddc-a839-4c24e3ad70c0

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/8

 

Klypetjørn, Suldalsosen

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=a704ba94-044e-4d6c-b107-29fc48c9c854

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/108

 

Sandaneset sør, Jelsa

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=e1250c6f-7d86-4388-8909-1e844cbc58af

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/116

 

Skjerahaug (Stølane aust)

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=f9a7c9ca-4b06-4d40-b51e-a650fd604d48

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/114

 

Svehaugane, Jelsa

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=d8234a2d-09cf-48d0-b771-91ae638a4876

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/51

 

Vanvik

Kart: https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=fb0c3794-bab2-4a0f-b9ca-33c87e6b8227

Planregister: https://www.arealplaner.no/1134/arealplaner/74

 

Kariåsen

Kart: : https://www.kommunekart.com/klient/suldal/grunnkart?urlid=29e1c7b5-5fb2-4c17-996d-25f7c9f3b5d9

Audhild Leirvik
E-post
Telefon 48 25 85 90
Mobil 48 25 85 90