Påbygg, tilbygg eller kjellar

Påbygg, tilbygg eller kjellar

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg meinast utviding av bygningen oppover, bortover eller nedover. Påbygg er ein ny bygningsdel som blir plassert på ein eksisterande konstruksjon. Ein ekstra etasje er eit typisk påbygg. Tilbygg ein ei utviding av grunnflata på bygningen.

Reguleringsplanen set bestemmelsar for kva du kan gjere på din eigedom. Du finn reguleringsplan for din eigedom på Kommunekartet.


Du treng ikkje søkje dersom

  • Tilbygget er inntil 15 kvadratmeter, utan rom for varig opphold, minst 4 m fra nabogrensen
  • Tiltaket plasserast med tilstrekkeleg avstand fra offentleg regulert vei. Kor nær du kan plassere bygningen, avheng av når reguleringsplanen for eiendommen din blei vedteken
  • Tiltaket er i tråd med bestemmelser i reguleringsplan

Kommunen skal informasjon om plassering av tiltaket når det er ferdigstilt. Det fins blankett for dette hjå Direktoratet for byggkvalitet.


Du kan søkje på eigenhand dersom

  • Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 m2. Tilbygget kan i tillegg har kjellar dersom kjellartaket er mindre enn 1,5 m over terrenget rundt bygningen.


Du må søkje med hjelp frå fagfolk dersom

  •  Du skal bygge eller rive eit påbygg
  • Tilbygget er større enn 50 m2
  •  Du skal bygge under ein eksisterande bygning