Klima- og miljøpakken

Klima- og miljøpakken

Suldal kommune har som mål å vere ein berekraftig kommune og brukar aktivt FNs berekraftsmål når me utviklar tenester for innbyggarar og tilreisande. 

Klima- og miljøpakken er tiltak som er satt i gang for å skapa eit berekraftig Suldal for framtidas generasjonar. 

Elbilladare

I Suldal er det eit aktivt hytteliv, og hyttesuldølen er ein viktig del av kommunen vår. Hyttesuldølen har etterspurt ladepunkt for el-bil ladar på Gullingen, noko me synes er ein flott ide`. I tillegg ser me at det er behov for eit nytt ladepunkt ved Suldal bad. Dette ønskjer me å realisera. 

Det er også fleire innbyggarar som køyrer el-bil, difor støtter me nye ladestasjonar på Sand, og etablering av hurtigladestasjonar i Erfjord, på Jelsa, i Vatlandsvåg og Vanvik.

Energitiltak

Me gir fleire typar tilskot til energieffektivisering, noko me ser fleire nyt godt av.

Me dekkjer opptil 50% av utgifter til varmepumpe til innbyggarar, næringsliv og hytteeigarar, medan personar i ein økonomisk utfordrande situasjon får dekka opp mot 90% av kostnadane. Innbyggarar og næringsliv kan i tillegg få tilskot til å installera solceller, etterisolera tak og vegger eller skifta ut gamle ovnar.

Dette gjer at me har ein treffsikker ordning for energieffektivisering, som bidrar til at Suldal blir ein meir bærekraftig kommune. 

Miljøtiltak i elvar og bekkar

Elvane og bekkane skapar liv i Suldal. Me har sett i gang eit spleiselag for å få i stand miljøtiltak i fleire elvar og bekkar. 

Solcelletak

Makalause tenester til innbyggarane krev at me brukar straum. For å gjera dette meir berekraftig er det lagt inn midlar til å investera i solcelletak på kommunale bygg.