Straumstøtte til næringslivet - Forlenga søknadsfrist 25.april

Kommunestyret i Suldal har vedteke ei kommunal tilskotsordning for lokale verksemder råka av auka utgifter grunna høge straumprisar. No er det ope for søknad om tilskot.

Om tilskotsordninga

Suldal kommune gir straumstøtte til næringslivet for perioden desember 2021 til mars 2022.
Kommunen dekkjer 55% av kostnaden over 70 øre/kWh eks. mva for straumforbruket i desember 2021, og 80 % av kostnaden over 70 øre /kWh eks. mva for straumforbruket i januar, februar og mars 2022. Det vert gjeve tilskot på forbruk inntil 80 000 kWh for perioden.

Grunnlaget er gjennomsnittleg spotpris for månaden/perioden.
Dette er tilsvarande ordning som private hushald, landbruket og veksthusnæringa har fått frå statleg hold.

Les vedtaket om tilskotsordninga i sin heilskap på innsyn

Kort om kriteria
• Målernummer/Målepunkt-ID må vere registrert på eit organisasjonsnummer med kode næring. Det må kome klart frem av fakturaen.
• Målgruppa er små og mellomstore verksemder (verksemder med mindre enn 100 tilsette)
• Landbruket og veksthusnæringa er ikkje omfatta av ordninga.
• Produsentar av kraft er ikkje omfatta av ordninga.

Slik søkar du

  • Søk via digitalt søknadsskjema i lenka under
  • Søknaden må dokumenterast med faktura for straum for månadane desember 2021, januar, februar og mars 2022.
  • Søknad signerast digitalt ved innsending

Søknadfrist 25.april

Søknadsskjema for straumtilskot til næringslivet

Ronny Mehus Rugland
Rådgjevar Økonomi
E-post
Telefon 52 79 22 33
Mobil 957 31 667