Straumstøtte til næringslivet

Straumstøtte til næringslivet

Suldal kommune gir straumstøtte til næringslivet. 

Om tilskotsordninga

Kommunestyret i Suldal har vedteke ei kommunal tilskotsordning for lokale verksemder råka av auka utgifter grunna høge straumprisar. Dette er tilsvarande ordning som private hushald, landbruket og veksthusnæringa har fått frå statleg hold.

Les vedtaket om tilskotsordninga i sin heilskap på innsyn

Kort om kriteria
Målarnummer/Målepunkt-ID må vere registrert på eit organisasjonsnummer med kode næring. Det må kome klart frem av fakturaen.

 • Støtta skal vera tilsvarande den statleg støtta for jordbruket og veksthusnæringa. Støtta dekkjer 80 % av kostnadane over 70 øre /kWh eks mva for straumforbruket i månadane april til og med september og 90 % av kostnadane over 70 øre /kWh eks mva i oktober, november og desember 2022. Grunnlaget er gjennomsnittleg spotpris i månaden.
 • Stønaden vert utbetalt kvar tredje månad etter søknad.
 • Ordninga skal gjelde alle små og mellomstore verksemder. Små og mellomstore verksemder blir definert som verksemder med mindre enn 100 tilsette og mindre enn 100 millionar kr i årleg omsetning.
 • Ordninga gjeld ikkje for offentlege verksemder.
 • Ordninga gjeld ikkje for produsentar av kraft.
 • Det vert gitt støtte for forbruk på inntil 50 000 kWh per verksemd per månad.
 • Verksemda må stadfeste at dei ikkje er omfatta av ei statleg ordning.
 • Verksemder som har fått eller vil få koronakompensasjon til dekning av straumutgifter for perioden 1. april 2022 til 31. desember 2022 oppfyller ikkje vilkåra for å kunne få straumstøtte frå kommunen.
 • Verksemda må stadfeste at dei ikkje kjem over grensa for bagatellmessig støtte.
 • Ordninga er tillitsbasert. Dei som misbruker ordninga må tilbakebetale støttebeløp med renter.

Slik søkjer du

 • Ein må søkja støtte kvart kvartal.
 • Søk via digitalt søknadsskjema i lenka under.
 • Søknaden må dokumenterast med faktura for straum for kvart kvartal.
 • Søknad signerast digitalt ved innsending.

Søknadsfrist 

 • 1. kvartal - 15. mai 
 • 2. kvartal - 15. august 
 • 3. kvartal - 15. november 
 • 4. kvartal - 20. januar 
 •  

Søknadsskjema for straumtilskot til næringslivet

Ronny Mehus Rugland
Rådgjevar Økonomi
E-post
Telefon 95 73 16 67
Mobil 95 73 16 67