Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga(SFO) skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.

Tilbodet er for barn i 1. – 4. årssteg og for barn med særskilte behov i 1. – 7. årstrinn.

Skulefritidsordninga

Søkje eller endre SFO-plass

Du kan søkje, sei opp eller gjer endringar på eksisterande SFO-plass via oppvekstportalen.

  • Søknaden gjeld frå du har fått innvilga søknad og ut 4. klasse.
  • Ved oppseiing er fristen oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.
Betalingssatsar SFO
Betalingssatsar i skulefritidsordninga
Tilbod Tidsramme Pris i 2018 Md
SFO 1 Kortdag. 07.30 - skulestart og skuleslutt 15.00. 08.00 - Skulestart og skuleslutt 15.30. Sjekk med skulen evt. andre lokale tilpasningar ved valt SFO. 1190,- 10
SFO 2 Langdag. 07.30-skulestart og skuleslutt til 16.30 2250,- 10
SFO 3 Fridag. Onsdag SFO / Fredag SFO 890,- 10
SFO 4 Feriepakke 1 – full ferie + 490,- 10
SFO 5 Feriepakke 2 – ferie tre veker + 350 ,- 10
SFO 1 – tilbodet gjeld fire dagar på dei skulane som har onsdagsfri/fredagsfri
  • Der det er tre barn eller mindre som har behov (SFO), skal tilbodet samordnast med barnehagen. Ferielukking av nokre barnehagar kan vere aktuelt dersom ein sikrar at barna likevel har eit tilbod.
  • Månadsbetalinga skal reknast etter opphaldstid i vanleg skuleveke.
  • Opphaldstida gjeld og i feriane.
  • For fullt skuleår (følgjer skulerute) skal det betalast for 10 månadar (stengt i juli).
  • For barn i 5.-7. klasse med særskilte behov skal det betalast halv pris dersom lege eller anna faginstans har gitt skriftleg tilråding om at barnet bør gå i SFO.
  • Ved kjøp av ekstra dag så skal det betalast kr 150,- for skuledag (SFO før og etter skuledagen) og kr 450,- for heil dag.
  • Fristen for oppseiing er oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.

Elevar i SFO vert sett i samanheng med barnehage når det gjeld høve til å få søskenmoderasjon. Barnet i SFO er det som oppnår rabatten. Det er ikkje søsken-moderasjon på tilfeldig opphaldstid. Reglane for moderasjon i barnehagane vert lagt til grunn.

Ingebjørg Rullestad Gjerde
Kommunalsjef
E-post
Telefon 52 79 22 81
Mobil 416 92 867