Indre Ryfylke PPT

Me har fokus på sterke sider, læring og utvikling

PP-tenesta skal hjelpa barn, elevar og vaksne med behov for særskilt tilrettelegging. Formålet er at dei skal få eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod.

Eksempel på særskilde behov kan vera:

 • Språk- og talevanskar
 • Konsentrasjonsvanskar
 • Sosiale- og emosjonelle vanskar
 • Åtferdsvanskar
 • Syn- og hørselsvanskar
 • Generelle lære- eller fagvanskar
 • Lese- og skrivevanskar
 • matematikkvanskar
Kven kan få tilbod?

PP-tenesta har både system- og individretta arbeidsoppgåver. Det er viktig for oss at oppgåvene blir sett i samanheng. Både dei system- og individretta oppgåvene skal ivaretakast før tenesta kan involvera seg i for eksempel skulemiljøsaker.

Eksempel på systemretta saker kan vera:

 • vera deltakar i ulike utviklingsprosjekt
 • vera deltakar i tverrfaglege team
 • gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstansar

gi rettleiing i for eksempel alternativ kommunikasjon

Korleis få tilbod?

PP-tenesta kan kontaktast av elevar over 15 år, føresette, barnehagar, skular og andre tverrfaglege tenester. I følgje barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli høyrt og fått gitt uttrykk for synspunkta sine. Dette gjeld òg for vaksne som kontaktar tenesta.

Slik søkjer du

Offentleg instans brukar skjema som er utarbeidde av PPT for tilvising. 

Skjema:

Tilsviningsskjema til PPT barn

Tilsviningsskjema til PPT vaksne

Kva skjer vidare?

Når PPT har motteke tilvising:

 1. Saka blir fordelt på ppt-rådgjevar etter kva type vanske og kven som har kapasitet
 2. Føresette blir kalla inn til samtale der ein vil orientera om korleis ein arbeider i tenesta. de vil og få opplysingar om teieplikt, klagerett  og informasjon om foreldrerettleiing, jmf. Oppl.lova  §5.7, m.m.
 3. PP-tenesta skal laga sakkunnig vurdering, og vurdera om barnet eller eleven har rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Føresette må samtykkja til dette, jmf. Oppl. Lova §5-4, 2. ledd.
 4. oppfølging av PP-tenesta vidare. Styrar eller rektor har ansvar for gjennomføringa av det spesialpedagogiske tilbodet og gjer og vedtak om naudsynt. PPT er rådgivande instans for barnehage-, skule- og vaksenopplæring.

Når saka blir avslutta, skal det sendast brev om dette.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Søknadsfrist

Heile året

Klage

Du som forelder

 •  kan krevja at kommunen undersøkjer om barnet ditt treng spesialpedagogisk hjelp.
 • Skal bli involvert og seia ja før kommunen ber PP-tenesta om å undersøkja barnet ditt
 • Skal bli involvert og seia ja før kommune bestemmer at barnet ditt skal ha spesialpedagogisk hjelp
 • Skal få ein skriftleg rapport ein gong i året om hjelpa barnet ditt får, og ei vurdering av korleis barnet ditt utviklar seg.
 • Kan klaga dersom barnet ditt ikkje får spesialpedagogisk hjelp.

Kan klaga på innhaldet, gjennomføringa eller organiseringa av hjelpa.

Opningstid

Mån-fre: 08.00-15.30

Laur – søn: Stengt

Kart

Kart