Viktig og relevant lovverk

Viktig og relevant lovverk

I arbeidet vårt har me nokon ramer å halda oss til. 

 

Lov om barnehagar​

§ 24 Styrer​

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.​

​Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Kva betyr det for oss? 

 •  

§ 25 Pedagogisk bemanning​

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.​

 • 1 pedagogisk leiar per 7 barn under 3 år​
 • 1 pedagogisk leiar per 14 barn over 3 år​

Kva betyr det for oss? 

 •  

 

§ 26 Grunnbemanning​

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Kva betyr det for oss? 

 •  

 

Opplæringslova​

§ 8-2 Organisering av elevar i klassar eller basisgrupper​

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. ​

Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.​

Kva betyr det for oss? 

 •  

§ 8-3 Forholdstal mellom talet på lærarar og talet på elevar​

1 lærar pr 15 elevar 1.-4. trinn​

1 lærar pr 20 elevar 5.-10. trinn​

Kva betyr det for oss? 

 •  

§ 9-1 Leiing​

Kvar skule skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing.​

Opplæringa i skulen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål.​

Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere leiinga på.​

Kva betyr det for oss? 

 •  

Forskrift til opplæringslova​

Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning​

§ 14-1 Krav til pedagogisk kompetanse for tilsetjing​

Alle som skal tilsetjast i undervisningsstilling, må ha pedagogisk bakgrunn i samsvar med krava i rammeplanane for lærarutdanningane med forskrifter

Kva betyr det for oss? 

 •  

§ 14-2 Krav for tilsetjing og undervisning på barnetrinnet​

For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget.​

​Kva betyr det for oss? 

 •  

§ 14-3 Krav for tilsetjing og undervisning på ungdomstrinnet​

For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. ​

For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget.

​Kva betyr det for oss? 

 •  

Ingebjørg Rullestad Gjerde
Kommunalsjef
E-post
Telefon 41 69 28 67
Mobil 41 69 28 67