DU kan sei meininga di!

DU kan sei meininga di!

Fram til 19. oktober inviterer me deg til å byta meininga di - mot ein pizza. 

Korleis gjer du det?

1. MELD DEG PÅ

Først av alt må du melda deg på. Det gjer du så enkelt som ved å senda ein e-post til oss: postmottak@suldal.kommune.no

Kall meldinga PIZZA. 

I e-posten er det 5 viktige punkt som må med: 

 • Dato du ønskjer pizza levert på døra
 • Klokkeslett du ønskjer pizza levert på døra. 
 • Adresse pizzaen skal leverast til
 • Namn på deg som er vert eller vertinne
 • Namn på dei du har invitert på pizza

Me tar diverre ikkje i mot påmeldingar som kjem etter 15. oktober. Alle svar må vera inne til 19. oktober.

Me kan levera pizza på følgjande tidspunkt: 

 • Måndag til fredag kl. 10-17
 • Torsdag og lørdag kl. 10-18
 • Søndag kl. 12-18

 

2. INVITER

Du er vert eller vertinne, og du skal no invitera ein gjeng på minimum 4 stykk som bryr seg om korleis framtidas barnehage og skule i Suldal bør vera.

Du bestem sjølv kven du vil invitera og kor de skal vera. Det kan vera vennegjengen, klubben, foreningen, kollegaer, nabolaget - kven som helst eigentleg - så lenge deltakarane er innbyggarar av Suldal kommune. 

Hugs å invitera innan tidsrommet me køyrer ut pizza: 

 • Måndag til fredag kl. 10-17
 • Torsdag og lørdag kl. 10-18
 • Søndag kl. 12-18

 

3. ARRANGER

Du samlar gjengen innan 19. oktober. 
Me spanderer ein pizza på dykk, denne blir levert på døra til tidspunktet du har oppgitt i meldinga. 

Når du har samla gjengen, ønskjer me at de gjennom gode og livlige samtalar drøftar spørsmåla de finn på denne sida. Me minnar om spelereglane, her er det viktig å respektera ulike meiningar. 

 

4. SVAR

Svarskjema finn du her. Du sender oss dykkar innspel, seinast innan 19. oktober. Svara er anonyme. 

Kva skal de snakka om?

1. 

Det er nasjonale krav til utdanning for dei som skal jobba i barnehage og skule. I Suldal manglar me tilsette med rett kompetanse for å undervisa i skulen. 

Korleis bør me organisera skuletilbodet for at endå fleire elevar skal få opplæring av lærarar med rett kompetanse?

2.

denne sida finn du oversikt over antal barn og unge i barnehagar og skular hausten 2023.

Bør det vera ei grense for kor mange barn/unge ein barnehage/skule bør ha for kunna gi eit trygt og godt sosialt og fagleg tilbod?

Kvifor/kvifor ikkje?

3.

Kva funksjon har eit barnehage-/skulebygg i ei grend forutan å vera ein stad for barnehage og skule?

4.

Kjem du på gode tiltak for å få fleire unge til å flytta til Suldal?

5.

Har du andre innspel til saka om ein berekraftig barnehage- og skulestruktur i Suldal?

Forslag til invitasjonstekst

Du kan invitera akkurat på den måten du ønskjer, men her er eit forslag frå oss: 

“Hei
Suldal kommune jobbar med framtidas oppvekst - for ein bærekraftig barnehage- og skulestruktur, og ønskjer innspel frå deg og meg. 
Me er oppfordra til å spela inn kva barnehage.- og/eller skulestruktur me ønskjer oss for framtida. 
Suldal kommune vil samla alle innspel og bruka det i arbeidet med den politiske saka som skal opp over nyttår. 
Eg håpar du vil koma (stad, dato og klokkeslett). Suldal kommune serverer pizza”

Spelereglar
 • Alle meiningar er velkomne
 • Det finst ingen fasit
 • Respekter kvarandre
 • Nyt maten
 • Ha det kjekt i lag
 • Frist for innspel er 19.10
Har du spørsmål?