Ulla Førre Næringsfond

Ulla-Førre næringsfond skal nyttast til tiltak som fremjer næringsliv og busetnad i Suldal kommune. Du kan få støtte og lån frå fondet.

Kva er Ulla-Førre næringsfond?

Ulla-Førre næringsfond vart oppretta i 1974, som ei kompensasjon til Suldal kommune for ulempene kraftutbygginga påførte kommunen. Fondet skal fortrinnsvis nyttast til å fremja etablering av ny næringsverksemd og til vidareutvikling av eksisterande verksemder, men kan og nyttast til kommunale tiltak.
Årleg vert det budsjettert med midlar til støtte og lån til næringsutvikling.
 

Kva er søknadsfristen?

Det er søknadsfristar 01.01, 01.05 og 01.09.  Desse vert kunngjort på kommunen sine heimesider.

Korleis søkjer eg?

Søknader må vera i tråd med vedtektene for fondet.
Søknader må innehalda forretningsplan med budsjett.

Det vil bli innhenta økonomiske opplysningar av søkjar/bedrift som del av sakshandsaminga.

Send søknaden til postmottak@suldal.kommune.no

Kven sit i fondsstyret?

Styret for fondet er personidentisk med formannskapet i Suldal.

Lover og reglar

Vedtekter Ulla Førre næringsfond (PDF, 150 kB)

 

For informasjon om fondet og evt hjelp til å laga søknad kan ein kontakta:

Suldal Vekst AS tlf 52790600

Astrid Brommeland, bygdeutviklar 52790619 / 95748637

Torbjørn Guggedal, kommunalsjef 52792200 / 40406312