Råd for funksjonshemma

Medlemma i råd for funksjonshemma vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Rådet arbeider for å styrka funksjonshemma si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. 

Råd for funksjonshemma 2015 - 2019
Namn rolle kontaktinformasjon
Wenche Nygaard leiar Wenche.nygaard@outlook.com
Eva Songe Paulsen medlem
Kristine Langøy medlem
Tor Thorvald Lunde medlem
Henrik Halsne medlem