Meddommare 2021 - 2024

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 skal kommunestyret i Suldal oppnemna meddommare for følgjande:

  • Haugaland tingrett - 8 kvinner og 8 menn
  • Gulating lagmannsrett - 2 kvinner og 2 menn
  • Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett - 3 kvinner og 3 menn

I tillegg skal kommunen fremma forslag om 9 skjønnsmedlemmer til Rogaland fylkesting. 

Ein kan ikkje oppnemnas til både tingrett og lagmannsrett, men ein kan i tillegg oppnemnas til jordskifteretten og vere skjønnsmedlem i fylkestinget. 

Søknadsskjema

For å søkja på vervet som meddommer fyllar du ut skjema her. 

Søknadsfrist

Du kan søkja verv som meddommar innan 26.april. 

Kven kan vere meddommar?

Meddommare har ei sentral rolle i det norske rettssystem. Dei har samme ansvar og myndigheit som domstolens fagdommar i den enkelte sak. Det er ikkje noko krav til meddommarens faglege bakgrunn. Dette fordi ein tiltalt skal "dømas av sine likemenn". Utvalga skal representera eit snitt av befolkninga.

Domstollova stiller visse krav til kven som kan velgjas til meddommer. 

•   vere fylt 21 år og vere under 70 år
•   ha røysterett ved val i Noreg 
•   vere valgbar til kommunestyret
•   vere norsk eller nordisk statsborgar, eller ha vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg dei siste tri åra. 
•   snakka og forstår norsk

Vidare stillast det krav til meddommares lovlynad. 
Suldal kommune føretar vandelskontroll av kandidatar før dei vert lagt fram som aktuelle meddommare for kommunestyret.  

Meddommar i tingretten

I tingretten deltek meddommaren i avgjersler på lik linje med fagdommaren. Det er vanlegvis to meddommare og ein fagdommar. Første gong meddommar gjer teneste som meddommar må ein avgje lovnad. Ein lovar at ein etter beste evne vil døma etter lova og bevisa i saka. Det er fagdommarens oppgåve å gjer kjent korleis rettsreglane er å tyda.

Ønskjer du å vita meir om den norske meddommerordninga?

Meddommar i lagmannsretten

Lagmannsretten handsamar anker over straffedommar avsagd av tingretten. Retten vert satt med to fagdommare og fem meddommare i saker som skal avgjere spørsmål om skyld og straff. Fagdommare og meddommare er samen om alle avgjersler. 

Ønskjer du å vite meir om Gulating lagmannsrett?

Jordskifterett 

Jordskiftedomstolen arbeidar med saker heimla i jordskiftelova som til dømes endring av eigedom og fastleggjing av eigedomsgrenser. Dei som vert oppnemde skal vere kyndige i dei saker som jordskifteretten vanlegvis handsamar i kommunen. Det er ofte naudsynt med synfaring, og dei som velgjas bør kunne ferdas i terrenget. Kandidatene bør ha kompetanse knytt til dei ulike sider av bruk og drift av fast eigedom. 

Vil du vite meir om jordskifteretten? 

Martine Førre
Konsulent
E-post
Telefon 52 79 22 22
Turid Vaage
Leiar servicetorg
E-post
Telefon 52 79 22 03
Mobil 414 24 085