Administrasjon

 Her finn du informasjon om administrasjonen og organisasjonskart. 

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er øvste leiar for dei tilsette. Ho har ansvar for at kommunen utfører dei oppgåvene og yt dei tenestene kommunen er pålagt gjennom ei lang rekkje lover og føresegner.
For å gjere dette har kommunedirektøren med seg mellom 700 og 800 tilsette fordelt på 450 årsverk (per 01.01.2016). Dei aller fleste er fordelt på dei 22 einingane (skule, barnehage, pleie og omsorg, teknisk, kultur, o.s.b) som har kvar sin einingsleiar, samt sentralstaben som sit på kommunehuset.

Når kommunestyret eller andre politiske utval vil ha gjennomført eit vedtak, går oppgåva til kommunedirektøren. Ho er administrasjonen sitt formelle kontaktpunkt med politikarane og møter i dei politiske møta med tale- og forslagsrett. I alle saker som er handsama av dei tilsette i kommunen har kommunedirektøren det formelle ansvaret.

Kommunedirektør i Suldal er Karin Dokken Austvik

Kommunedirektøren si leiargruppe består av :

Sentral stab

I staben er det rådgjevarar innafor oppvekst, pleie og omsorg, folkehelse, kriminalitetsforebygging og planarbeid, samt utbygging og eigedomsforvaltning, til saman mellom 5 og 6 årsverk.

I tillegg er det tre avdelingar:

Løns- og personalavdelinga

Løns- og personalavdelinga representerer kommunen som arbeidsgjevar. Blant arbeidsoppgåvene er tilsettingar, lønsutbetaling, arbeidsmiljø og HMS samt samarbeid med tillitsvalte og verneombod.

Løns- og personalsjef er Tordis-Kristin Tobiassen.
 

Kommunekassen

Kommunekassen fører kommunen sin rekneskap og er dessutan kommunen si IT-avdeling. 

Kommunekasserar er Arnfinn Gundersen.

Servicetorget

I servicetorget ligg felles postmottak for kommunen, arkiv, sentralbord og drift av kommunen si nettside. Servicetorget yter merkantil støtte til alle einingane i kommunen. Servicetorget inkluderer også politisk sekretariat, sekretariat for ordføraren, kommunestyret og dei politiske utvala. Drift av kommunehuset og sakshandsaming av sals- og skjenkeløyver finn ein også her.

Leiar for servicetorget er Turid Vaage.

Organisasjonskart

(Klikk på bilete for stor versjon)
Klikk for stort bilete 

    

 

Opningstid

alle dagar
08:30 - 15:00

Adresse

Eidsvegen 7
4230 Sand

Kart

Kart