Ved misleghald av betaling

Suldal kommune vil gjennomføra innfordringstiltak ved manglande betaling, jf. tabell under. Skuldnar må betale gebyr i samsvar med tabellane nedanfor. Satsar for gebyr blir regulert etter rettsgebyr og inkassosats fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet, gjeldande sats per 31.12.2019 kjem fram av tabella nedanfor.

Kommunalt krav - generelt

Kommunalt krav - generelt
KOMMUNALE KRAV - GENERELT  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL (1/10 av inkassosats)  kr 70
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelseslova §7-1 og Tvisteloven §6-3  kr 1 955
Ved utlegg i verdigjenstand vil følgjande innfordring skje:  
VARSEL FØR TVANGSALG  
TVANGSAL LØSØRE (NAMSMANN)  kr 3 967
TVANGSAL FAST EIGEDOM (NAMSMANN)  kr 8 510
TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRAR (NAMSMANN)  kr 3 565

Barnehage, SFO og kulturskule

Barnehage, SFO og kulturskule
BARNEHAGE, SFO, KULTURSKULE  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL (1/10 av inkassosats)  kr 70
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
Utsending av varsel om oppseiing av plass  
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3  kr 1 955
Ved utlegg i verdigjenstand vil følgjande innfordring skje:  
VARSEL FØR TVANGSALG  
TVANGSAL LØSØRE (NAMSMANN)  kr 3 967
TVANGSAL FAST EIGEDOM (NAMSMANN)  kr 8 510
TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRAR (NAMSMANN)  kr 3 565

Husleige

Husleige
HUSLEIGE  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL (1/10 av inkassosats)  kr 70
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
Utsending om VARSEL OM UTKASTELSE (jfr Husleigeloven)  
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
Viss punkta ovanfor ikkje føre frem, så blir leigetakar kasta ut og rettsleg innkreving blir satt i gong (opptil 2,6 rettsgebyr).  kr 2 990
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3  kr 1 955
Ved utlegg i verdigjenstand vil følgjande innfordring skje:  
VARSEL FØR TVANGSALG  
TVANGSAL LØSØRE (NAMSMANN)  kr 3 967
TVANGSAL FAST EIGEDOM (NAMSMANN)  kr 8 510
TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRAR (NAMSMANN)  kr 3 565

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter
KOMMUNALE AVGIFTAR  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL (1/10 av inkassosats)  kr 70
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
UTLEGGSTREKK NÅR SKYLDNAR HAR LØNSINNTEKT (gebyr for sakshandsaming kan kome i tillegg)  
VARSEL OM TVANGSAL  
TVANGSAL (NAMSMANN)  kr 8 510

KOMMUNALE AVGIFTAR har legalpant  ihht Skattebetalingsloven §14-1 Tvangsgrunnlag for utlegg og Eigedomsskattelova

Anna gebyr

Anna gebyr
Type gebyr Gebyr
RETTSGEBYR PER 01.01.2019:     kr 1150
INNKASSOSATS PER 01.01.2019: kr 700