Ved misleghald av betaling

Suldal kommune vil gjennomføra innfordringstiltak ved manglande betaling, jf. tabell under. Skuldnar må betale gebyr i samsvar med tabellane nedanfor. Satsar for gebyr blir regulert etter rettsgebyr og inkassosats fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet, gjeldande sats per 31.12.2019 kjem fram av tabella nedanfor.

Kommunalt krav - generelt

Kommunalt krav - generelt
KOMMUNALE KRAV - GENERELT  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelseslova §7-1 og Tvisteloven §6-3 kr 1 992
Ved utlegg i verdigjenstand vil følgjande innfordring skje:  
VARSEL FØR TVANGSALG  
TVANGSAL LØSØRE (NAMSMANN) kr 4 043
TVANGSAL FAST EIGEDOM (NAMSMANN) kr 8 672
TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRAR (NAMSMANN) kr 3 633

Barnehage, SFO og kulturskule

Barnehage, SFO og kulturskule
BARNEHAGE, SFO, KULTURSKULE  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
Utsending av varsel om oppseiing av plass  
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3 kr 1 992
Ved utlegg i verdigjenstand vil følgjande innfordring skje:  
VARSEL FØR TVANGSALG  
TVANGSAL LØSØRE (NAMSMANN) kr 4 043
TVANGSAL FAST EIGEDOM (NAMSMANN) kr 8 672
TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRAR (NAMSMANN) kr 3 633

Husleige

Husleige
HUSLEIGE  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL (1/10 av inkassosats) kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
Utsending om VARSEL OM UTKASTELSE (jfr Husleigeloven)  
BETALINGSAVTALE vert vurdert under føresetnad om underteikning av gjeldsbrev  
Viss punkta ovanfor ikkje føre frem, så blir leigetakar kasta ut og rettsleg innkreving blir satt i gong (opptil 2,6 rettsgebyr). kr 3 047
KRAVSMÅL OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE (rettsgebyr) ihht Tvangsfullbyrdelsesloven §7-1 og Tvisteloven §6-3 kr 1 992
Ved utlegg i verdigjenstand vil følgjande innfordring skje:  
VARSEL FØR TVANGSALG  
TVANGSAL LØSØRE (NAMSMANN) kr 4 043
TVANGSAL FAST EIGEDOM (NAMSMANN) kr 8 672
TVANGSDEKNING I VERDIPAPIRAR (NAMSMANN) kr 3 633

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter
KOMMUNALE AVGIFTAR  Sats
PURRING/INKASSO VARSEL kr 35
BETALINGSOPPFORDRING/4-18 Varsel (3/10 av inkassosats)  kr 210
UTLEGGSTREKK NÅR SKYLDNAR HAR LØNSINNTEKT (gebyr for sakshandsaming kan kome i tillegg)  
VARSEL OM TVANGSAL  
TVANGSAL (NAMSMANN)  kr 8 510

KOMMUNALE AVGIFTAR har legalpant  ihht Skattebetalingsloven §14-1 Tvangsgrunnlag for utlegg og Eigedomsskattelova

Anna gebyr

Anna gebyr
Type gebyr Gebyr
RETTSGEBYR PER 01.01.2019:     kr 1172
INNKASSOSATS PER 01.01.2019: kr 700