Bustadtomter

Sal av bustadtomter
Bustadfelt Tal ledige tomter Pris råtomt pr. m2 Refusjon for opparbeidingskostandar
Haugabjør, Suldalsosen 3 30 kr 90 100
Mehushauge, Suldalsosen 1 30 kr 90 100
Svehaugane, Jelsa 3 30 kr 297 500
Kjølvikstølen, Ropeidhalvøya 4 30 kr 266 100
Haugen, Sand 7 201 kr 366 600
Vanvik bustadfelt 7 65 kr 404 300
Huldrehaugen, Marvik 7 30 kr 32 500

I tillegg kjem tilknytingsavgifter, oppmålingsgebyr og sakshandsamingsgebyr på til saman om lag kr. 90.400,- inkl. mva. Sakshandsamingsgebyret på sal av bustadtomter er på kr. 9.400,- i 2020.

Tomta skal vera påbegynt innan to år og ferdigbygd innan fire år.