Bustadtomter

Sal av bustadtomter
Sal av bustadtomter
Bustadfelt Tal ledige tomter Pris råtomt pr. m2 Refusjon for opparbeidingskostandar
Haugabjør, Suldalsosen 3 29 kr 87 700
Mehushauge, Suldalsosen 1 29 kr 87 700
Svehaugane, Jelsa 3 29 kr 289 700
Kjølvikstølen, Ropeidhalvøya 4 29 kr 259 100
Haugen, Sand 8 196 kr 357 000
Vanvik bustadfelt 7 63 kr 393 700
Huldrehaugen, Marvik 7 29 kr 31 600

I tillegg kjem tilknytingsavgifter, oppmålingsgebyr og sakshandsamingsgebyr på til saman om lag kr. 90.000,- inkl. mva. Sakshandsamingsgebyret på sal av bustadtomter er på kr. 9.400,- i 2020.

Tomta skal vera påbegynt innan to år og ferdigbygd innan fire år.