Betalingssatsar vatn og avlaup

Heile kommunen (utanom Mosvatnet-området)

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift vatn/kloakk
Type avgift Avgift
Tilknytingsavgift vatn kr 36 200
Tilknytingsavgift kloakk kr 27 200

Årsavgift ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift vatn/kloakk stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 2050 kr 3 690 kr 5 740
Kloakk kr 1 800 kr 3 330 kr 5 130

Årsavgift ved berekning av årsavgifter for vatn og kloakk ut frå faktisk forbruk

Årsavgift vatn/kloakk - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksavgift etter målt forbruk pr. m3 Leige av vassmålar
Vatn kr 2 050 kr 17 kr 410
Kloakk kr 1 800 kr 15,3

 

Mosvatnet-området

Alle satsar er inkludert mva

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift vatn/kloakk (Mosvatnet området)
Type avgift Avgift
Tilknytningsavgift vatn kr 102 400
Tilknytningsavgift kloakk kr 119 600

Årsavgift hytter og fritidshus i Mosvatn-området fastsett ut frå stipulert forbruk gjeldande forbruksgebyret

Årsavgift Mosvatn-området - stipulert forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr Sum årsavgift
Vatn kr 3 290 kr 2 020 kr 5 310
Kloakk kr 4 150 kr 2 430 kr 6 580

Årsavgift for hytter og fritidshus i Mosvatn-området ut frå faktisk forbruk

Årsavgift - Mosvatn-området - faktisk forbruk
Type årsavgift Abonnementsavgift Forbruksgebyr/avgift etter målt forbruk pr m3 Leige vassmålar
Vatn kr 3 290 kr 26,7 kr 390
Kloakk kr 4 150 kr 31,8

Abonnementsavgift for næringseigedomar, større offentlege verksemder, og næringsdel i kombinasjonsbygg vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrifta sin § 6.2.

Næringsbygg og andre bygg som ikkje er hytter/fritidshus

  • Tilknytingsavgifter for vatn og kloakk er det same som for hytter og fritidshus.
  • Abonnementsavgifta for vatn og kloakk vert fastsett etter særlege reglar fastsett i forskrift.
  • Forbruksgebyret er som for hytter og fritidshus.
  • Leige av vassmålar er som for hytter og fritidshus.