Indre Ryfylke barnevern

Bilde 059.jpg -

Indre Ryfylke Barnevern

Frå 1. september 2017 inngjekk barneverntenesta i Suldal kommune og barneverntenesta i Sauda kommune interkommunalt samarbeid.

Sauda kommune er vertskommune.

Leiar: Knut Atle Seim, tlf 52 78 61 78 / 90 87 39 18 

Ny postadressa: Indre Ryfylke Barnevernteneste, Postboks 44, 4201 Sauda.

Besøksadressa Sauda: Åbødalsveien 79, 2. et på Helsesenteret.

Besøksadressa Sand: 2. etasje på Helsetunet på Sand.

Opningstider i Sauda og Suldal: Måndag til fredag frå kl 8.00 – 15.00.

 


Barnets beste

Eit overordna prinsipp for arbeidet til barneverntenesta er at tiltak som vert sett i verk skal vera til barnets beste. Dette er nedfelt i “Lov om Barneverntjenester” som har som formål å sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår jfr § 3-1.

For å kunne ivareta barn og unge i Suldal kommune etter “Loven om Barneverntjenester” er barneverntenesta avhengig av informasjon frå andre (private eller offentlege instansar). Dersom barneverntenesta mottek bekymringsmelding om at barn, ungdom eller familiar har det vanskeleg har barneverntenesta ei lovbestemt plikt til straks å undersøkja korleis situasjonen er, og om naudsynt, setje i verk hjelpetiltak i samarbeid med foreldra.

Vanlege hjelpetiltak kan vera:

 • - Råd og rettleiing
 • - Støttekontakt
 • - Plass i barnehage / SFO
 • - Miljøarbeidar i heimen
 • - Familierådslag
 • - Besøksheimar
 • - Tiltak som stimulerer barnet/ungdomen til fritidsaktivitetar
 • - Økonomisk støtte i form av pengar til for eksempel fritidsaktivitetar
 • - Formidling av plass i fosterheim, mødreheim eller institusjon
 • - Vise til andre instansar som kan yte hjelp og støtte for eksempel PPT, BUP
 •  

I utgongspunkt er det dei biologiske foreldra som har ansvar for barns omsorg og oppseding, jfr. “Det biologiske prinsippet” I nokre tilfelle vil likevel ikkje hjelpetiltak vere tilstrekkeleg hjelp for barnet / ungdomen og då må me vurdera tiltak som omsorgsovertaking og plassering i fosterheim eller institusjon. Dette er det berre fylkesnemnda som kan fatta vedtak om. Fylkesnemnda kan også gi pålegg til foreldra å ta imot hjelpetiltak.

Dette legg barnevernstenesta i Suldal kommune vekt på i arbeidet sitt:

 • - Omsyn for barnet sitt beste
 • - Utvikla godt samarbeid med foreldre
 • - Hjelp til sjølvhjelp, å støtte til foreldre slik at dei klarer oppgåvene sine
 • - Rett hjelp til rett tid
 • - Vere opne overfor foreldre i barnevernsaker
 • - Teieplikt
 • - Tverrfagleg samarbeid
 • - Sikrar barn og foreldra rettferdig og rettmessig behandling
 • - Kan gi akutt hjelp når det er behov for det
 •  

Barneverntenesta i Suldal har pr i dag ikkje vakt utanomkontortid.

Dersom du er bekymra for eit barn/ungdom kan du ta kontakt med barnevernleiar eller alarmtelefonen for barn og unge:

Andre nyttige nettstadar:

 

Er du bekymra for eit barn?

Mange er i tvil om når det er riktig å melda frå til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utvikla 10 spørsmål og svar for å hjelpa deg som er bekymra for eit barn.

 

Indre Ryfylke barnevern - Tilsette

Namn Tlf Mobil
Brith Starheim 52 78 61 63 404 35 556
Hilde Aarhus 52 78 61 66 488 66 856
Vigdis Bjørndal 52 78 61 64 404 18 969
Katrine Akselsen Hiim 52 78 61 68 404 12 641
Olaug Underbakke 52 78 61 67
Siv Tone Iversen 52 78 61 65 474 60 790
Fann du det du leita etter?

Sjå også