Testing

Korona- telefonen har for tida utvida opningstid:

Måndag - fredag: kl 08.00 - 15.30

Ring koronatelefonen for å bestille test (tlf. 906 99 226)

All testing blir utført i brakkene utanfor sjukeheimen og det er merka opp parkeringsplassar utanfor legevakta. Vent utanfor, hald god avstand og du blir kalla inn når det er din tur.

Smittesituasjonen:

Det er mykje smitte i regionen, og me ber innbyggjarar om å vere merksame på dette når dei er på reis og ha fokus på smittevern.

Dei klare råda til alle innbyggjarane er:

•    Følg med på om du utviklar symptom.

•    Ha få nærkontaktar

•    Ha låg terskel for å be om test

Testing før utanlandsreiser:

  • For tida tilbyr me ikkje test og attest før utreise frå Noreg (f.eks ferie og utanlandske arbeidarar). Me anbefaler at du tek kontakt med private aktørar eller tar hurtigtest på flyplassen.
  • Personar som skal testar før oppstart i arbeid eller ved innreise kan koma for testing lokalt, men ø-hjelp (øyeblikkelig hjelp) blir prioritert.

 

Testing av personar og hindring av smitte

Råd til vaksne med luftvegssymptom

Dersom du får luftvegssymptom utan kjent årsak tilrår me test for covid-19. Du må halde deg heime frå arbeid/skule og unngå kontakt med andre utenfor husstanden din til svar på testen føreligg. 

Ved negativ test kan du returnera til arbeid/skule dersom du har god allmenntilstand (kjennar deg frisk og feberfri), sjølv om du fortsatt har nokre symptom på luftvegsinfeksjon. Det er ikkje eit krav at ein er symptomfri, men ein må vere i god form OG kunne visa til negativ test. 

Sjå Folkehelseinstituttet for meir informasjon. 

Her finn du flytskjema på kva tid ungdom og vaksne bør testa seg for covid-19. (PDF, 157 kB)

Bruk av munnbind

Som eit forsterka smitteverntiltak tilrår me alle pasientar å bruka munnbind ved Helsetunet. 

Helsepersonalet vil nytta munnbind i alle konsultasjonar.

Born i skule og barnehage

Råd ved born og luftvegsinfeksjon

I tilfelle med feber og hoste bør born testast for covid-19.

Ved lette luftvegssymptom utan feber kan ein sjå ann tilstanden heime. Dersom tilstanden ikkje betrar seg innan eit par dagar tilrår me testing for covid-19. 

Dersom tilstanden betrar seg raskt kan bornet returnera til skule og barnehage utan test.

Sjå Folkehelseinstituttet for meir informasjon.

Her finn du flytskjema på kva tid born bør testast for covid-19. (PDF, 32 kB)

Kven blir testa for koronaviruset?

Suldal følger Folkehelseinstituttet sine anbefalingar om kven som skal testast for korona. Du kan lesa retningslinjene på Folkehelseinstituttets side om testing og diagnostikk.

Legekontoret riggar seg no for å kunne testa 5 % av innbyggarane i Suldal for covid-19 kvar veke, slik Helsedirektoratet har tilrådd kommunane. Me oppfordrar alle med hoste, tungpust og /eller feber om å ta kontakt med legekontoret for å vurdera behov for legeundersøking og eventuell testing. Dei med milde symptom oppfordrar me til å vente heime i 2 dagar for å sjå om symptoma går over av seg sjølv.

Legekontoret ber alle som er usikre på om dei burde hatt ei legeundersøking, om å ta kontakt.

 

Korleis får eg svar etter test for covid-19?

Legekontoret vil kontakta deg når prøveresultat føreligg. Du kan sjølv følgje med på www.helsenorge.no, då prøveresultat vert publisert løpande.

Heimekarantene og isolat

Heimekarantene

Dersom du ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon, men er nærkontakt eller har vore på reise skal i karantene. I karantene har du noko meir bevegelsesfridom enn isolat, men du skal ikkje på på arbeid, skule eller oppsøke stader der du kan treffe folk. Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon skal du isolera deg og testas for covid-19.

Råd til personer i heimekarantene

Heimeisolasjon

Dersom ein har mistanke om smitte, ventar på svar på prøven, eller har påvist smitte av koronavirus, skal ein isolera seg anten heime, i helseinstitusjon eller annan stad. Heimeisolering gjeld for personar som sannsynleg har eller påvist covid-19, men som er frisk nok til å klare seg utan helsehjelp. 

Råd til pasientar isolert i heimen

Les meir om forskjellen på heimekarantene og heimeisolering her

Spørsmål om karantene i Suldal kommune?

Om du er usikker på om du skal i heimekarantene, eller har andre spørsmål kan du ringa den lokale koronainformasjonen på 906 99 226 eller senda ein e-post til korona@suldal.kommune.no

Andre nyttige lenkjer:

 

Har du spørsmål?
Du finner god og oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider www.fhi.no
Dei har også ein eigen informasjonstelefon, 815 55 015. Ring denne telefonen om du har spørsmål om koronaviruset.
 

WHO har erklært koronavirusutbrotet som internasjonal folkehelsekrise. Suldal kommune forheld seg til råd og retningsliner gitt av helsemyndigheitene.

Spørsmål?

Om du har spørsmål om kva som gjeld i Suldal kan du kontakta den lokale koronatelefonen 906 99 226 eller korona@suldal.kommune.no

 

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Den lokale koronatelefonen er open:

Måndag – fredag: 08:00 - 15:30