Oversikt over offentlege tenester

Oversikt over tenestetilbod med avvik frå normal drift i perioden med koronatiltak.

Finn du ikkje det du leitar etter? Kontakt oss her

Helse og omsorg

Nav Suldal

Nav Suldal har opningstid måndag, tysdag og fredag frå kl 12.00 til kl 14.00.

Har du gått kraftig ned i inntekt? Her kan du sjekke om du kan søke bustønad hjå Husbanken. Inntekta til alle som bur i husstanden blir lagt til grunn i inntektsgrunnlaget.

Legekontor

Henvendelsar om koronaspørsmål:

Logg deg på helsenorge.no i størst mogleg grad, både for spørsmål om du tenker du kan vera smitta eller andre henvendelsar. Her kan ein avtale timar og vidare kontakt. Dersom du ikkje kan bruke helsenorge.no og er frisk kan du ringja tlf 815 55 015 dersom du har spørsmål om koronavirus.

Andre henvendingar til legekontoret:

Suldal legekontor ønskjer av omsyn til smittevern å avgrense fysisk oppmøte for alle på legekontoret. Konsultasjonar og øyeblikkeleg hjelp blir gjennomført etter avtale. Me ønskjer at innbyggarane tek kontakt når dei er sjuke og treng hjelp, men prioriterer i denne situasjonen personar med alvorlege og kroniske helseplager først.

Ikkje møtt på legekontoret uten avtale, og gi beskjed når du tar kontakt om du har luftveisplager (som snørr, hoste, vondt i halsen). Me opplever til tider stor pågang på telefon, og ber om forståing for at det kan bli ventetid. Dersom det er avtalt at legen tar kontakt per telefon, vil han ta kontakt.

Kontakt oss her:

1. SMS - Start tekstmelding med SULDAL + fødselsdato, namn og kva det gjeld. Send til 2097. SMS-ane til legekontoret vert lest før opningstid, og i løpet av dagen.

2. Telefon - opningstid på telefon og ekspedisjon er redusert som følgje av test- og vaksinasjonsarbeid. Me ber om forståing for dette. Tlf 52 79 23 00.

Ring legevakt tlf 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente.

Ved livstruande sjukdom eller skade ring 113.

Pneumokokkvaksine

I ein normalsituasjon, anbefalar Folkehelseinstituttet vaksine mot pneumokokkar til alle over 65 år og grupper med immunsvikt eller kroniske sjukdommar. No er det vanskeleg å skaffe vaksinar, og difor har Folkehelseinstituttet laga ei liste over kven som blir prioritert til vaksinasjon. Denne lista kan endre seg ettersom det kjem påfyll med vaksinar. Legekontoret oppfordrar alle som høyrer til gruppene i lista under, om å ta kontakt dersom dei trur dei bør ha påfyll av vaksina.  

Prioriterte grupper er personar med: hivinfeksjon/aids, stamcelletransplantasjon, anatomisk eller funksjonell miltmangel, cerebrospinalvæskelekkasje, b-cellesvikt, inkludert a- og hypogammaglobulinemi, hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose) og organtransplantasjon.

For personar med andre medisinske tilstander som gir høg og moderat risiko for pneumokokksjukdom bør lege gjere ei medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettast. Eit unnatak er i samband med operasjon av cochleaimplantat som bør prioriterast for vaksinasjon.

Psykisk helse

Det er reduksjon/endring i vårt tilbod framover på grunn av at me ønskjer å redusera smitterisikoen knytt til Covid-19 mot pasientar/brukerar og helsepersonell. De som allereie har avtalar vert kontakta for avklaring om vidare oppfølging pr tlf.
Covid-19 utbruddet er ein vanskelig situasjon for oss alle, små og store. I slike situasjonar kan det vere fint å søkja hjelp, støtte eller veiledning. 


Psykiatrisk sjukepleiar, helsestasjon og kommunepsykolog for barn og unge vil være tilgjengelig på tlf. Det er og mulig å sende ein sms, slik at me kan ta kontakt med deg.

Send sms eller ring:

  • Psykiatrisk sjukepleiar: Måndag, tysdag og torsdag frå kl. 13.00 - 15.00. Tlf 474 57 571
  • Kommunepsykolog barn og unge: Frå kl 10.00 - 12.00 på kvardagar, tlf: 907 79 616 
  • Helsestasjon: I opningsida, tlf 52 79 23 10
  • Mental helse sin hjelpetlf: 116 123 (open heile døgnet)
  • Foreldresupport: 116 123 - ein eigen telefon og chat for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når kvardagen blir krevande. Telefonen er eit samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse.

Lenker til sjølvhjelpsmateriell finn du blant anna her:

Helsestasjon, skulehelseteneste og svangerskapsomsorg

Me har ope konsultasjon etter avtale for svangerskapsomsorg, helsestasjons- og skulehelsetenestetilbod. Ta kontakt på tlf 52 79 23 10. Bare ein person kan følgja til konsultasjon.

Svangerskapsomsorg

Me følger svangerskapskontrollane som før Coronavirus,- ut fra nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Men ved konsultasjon må ein:

  • Vere frisk
  • Møte aleine (uten partner, barn).

Me har førebels ikkje gruppeundervisning i svangerskap/barsel.

For kontakt med jordmor ring tlf 52 79 23 10 eller legevakt 116 117.

Helsestasjon, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom

  • Helsestasjon har gått tilbake til normal drift. Unntaket er gruppekonsultasjonar som blir gjort om til individuelle konsultasjonar.
Suldal sjukeheim, Vinjar bu og omsorgssenter og avlastinga ved Suldal bu og aktivitetstiltak
Fysioterapi

Fysioterapi er stengt for oppmøte. Bare behandling etter avtale.

Fysioterapeutane er tilgjengeleg på telefon frå 09.00-15.00. Du kan ringe tlf 489 97 096.

Barnevern

Barnevernet i Sauda og Suldal har alltid ope.
Karantene, isolasjon og manglende dagtilbod kan føre til at barn og ungdom som opplev skadeleg heimesituasjon er meir sårbare enn vanleg. Det er viktig at barn, ungdom og voksne kontaktar barnevernet når dei er bekymra for eit barn eller ein ungdom er i behov for akutt hjelp, og når situasjonen er som no. 

Barnevernet kan nås på dagtid tlf 52 78 60 30 og tlf 469 42 992 etter kl 15.00

Barn og unge kan også kontakte alarmtelefonen på 116 111
 

 

Andre offentlege tilbod

Bibliotek

Biblioteket på kulturhuset:

Mån - ons.: 10.00 – 16.00

Tors.:          10.00 – 18.00

Fre.:           10.00 – 15.00

Laur.:          11.00 – 15.00 

 

Tannlege

Tannhelse Rogaland har opna alle sine tannklinikkar igjen. Etter anbefaling frå Helsedirektoratet vil det vere redusert behandlingstilbod. Pasientar kan ta kontakt med sin tannklinikk per telefon. Me ber om at ingen møter opp utan avtale. Alle pasientar som skal ha time må besvare nokre faste spørsmål for å avklara mht smitte med Sars-CoV-2 (nytt koronavirus). Det gjeld og eventuell ledsagar. 

Behandling av pasientar med mistenkt, sannsynleg eller påvist smitte, skal som hovudregel utsettas. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasient bli henvist til eigne beredskapsklinikkar.

Førebels blir det ikkje starta opp med folkehelsearbeid på skular, i barnehage og ved institusjonar. Her kan du sjå film med gode råd til småbarnsforeldre og barn frå Tannhelse Rogaland.

Kommunehuset

Kommunehuset har ope.

Opningstidene er som før måndag - fredag kl 08:30 - 15:00. 

Du kan også nå oss på postmottak@suldal.kommune.no og tlf 52 79 22 00

Nav Suldal

Nav Suldal har opningstid måndag, tysdag og fredag frå kl 12.00 til kl 14.00.

Har du gått kraftig ned i inntekt? Her kan du sjekke om du kan søke bustønad hjå Husbanken. Inntekta til alle som bur i husstanden blir lagt til grunn i inntektsgrunnlaget.

Barnehage og skule

Frå 20. januar går ungdomsskulane frå raust til gult nivå. Elevane og heimane får direkte beskjed frå skulen kva dette inneber.

Barnehagar og barneskular driftar på gult nivå som før.

Haugaland brann og redning

Brannstasjonen er stengt for besøkande inntil vidare. Les meir på Haugaland brann og redning si heimeside.

Suldal bad, kulturhus og idrettsanlegg

Suldal bad er stengt for publikum tom 23.mars. Anlegget er ope for skulesymjing, rehablitering, opptrening og individuell behandling.  Sjå deira heimesider for opningstider.

Biblioteket i Kulturhuset er ope.

Alle kulturarrangement, kino og bowling er stengt tom 23.mars.

Gruppetilbod i kulturskulen (drama og biletkunst) går som normalt.

 

Miljøstasjon i Gåsavika

Miljøstasjonen i Gåsavika opnar igjen frå 02. april, men fleire tiltak er iverksett for å redusere smitte av koronavirus. Det viktigaste er: Ikkje besøk oss dersom du sitt i karantene, har påvist smitte eller føler deg sjuk. Les meir på IVAR IKS si heimeside.

Kyrkje og gravferd

I perioden 04. - 18. januar: 

Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamling, seremoniar mv., likevel 200 personer der alle i publikum sitt i fastmonterte seter. I gravferd kan det vera opp mot 50 personar, sjølv om setene ikkje er fastmontert

Ta kontakt med Kyrkja i Suldal om du har spørsmål kring dette, Telefon: 52 79 02 00
Epost: post@suldal-kyrkje.no

Suldal sentralbord
E-post
Telefon 52 79 22 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Open i legekontoret si opningstid

Adresse

Eidsvegen 7

4230 Sand