Vaksinering mot korona

Alle i Suldal som har takka ja, har no fått tilbod om 1. og 2. dose med koronavaksine.  

Vaksinering med 3. dose koronavaksine

Personar over 65 år i Suldal kommune har nå fått tilbod om 3. dose. Suldal kommune fortsetter nå med dei andre gruppene som skal ha vaksine.

Folkehelseinstituttet har nå informert om at det må gå minst 4,5 mnd (20 veker) mellom vaksinedose 2 og 3 mot korona.

Risikopasientar som er 18 år og eldre og ein god del helsepersonell  har allereie fått tilbod og mottatt 3. dose. Personar i desse gruppene som ikkje har fått 3. dose, må vente til det har gått minst 20 veker etter 2. dose, og dei vil bli innkalt til dette av kommunen.  

Vidare har kommunen starta vaksinering med 4.dose.

Suldal kommune ber om at personar  tek kontakt med koronatelefonen om dei har fått  satt 2. dose i andre kommunar, og ynskjer å få 3. dose her.

Ønskjer du 1. eller 2. dose? 

Det er framleis personar som tar kontakt for 1. dose og 2. dose. Me er glade for alle som melder interesse, og vil  kalla inn til vaksinasjon fortløpande. Dersom du ønskjer vaksine kan du ta kontakt med koronatelefonen.

Vaksinasjon av ungdom 12-17 år

I Suldal har kommunen gitt dei fleste innbyggarar over 18 år første dose, så Suldal kommune prioriterar no aldersgruppa under 18 år.
Alle som er fylt 16 år er helserettsleg myndig, og kan sjølv avgjera om dei vil ta vaksina.

Dei som ikkje er fylt 16 år må ha samtykke fra dei som har foreldreansvaret. Dersom begge foreldra har foreldreansvar må begge samtykke.
Gå til skjema for samtykke til vaksinering.

Alternativt må den/de med foreldreansvar møte saman med deg til vaksinering.

Comirnaty (Pfizer) er en mRNA-vaksine som ikkje inneheld levande virus og gir ikkje koronainfeksjon. Koronavaksinane verkar førebyggande. Den kan ikkje kurera koronasjukdom som ein allereie har fått.
Du vil få utdelt eit informasjonsark om vaksina, samt moglege bivirkningar når du møter til vaksinering.
Les meir om vaksinering.

Når får eg vaksine?

Vaksinasjonen er no komen så langt at alle som har takka ja til vaksine, skal ha fått tilbod om denne. Dersom du ikkje har fått tilbod om 1. dose, ta kontakt med koronatelefonen.

Koronavaksina - praktisk informasjon

Vaksinen er gratis og all vaksinasjon i Norge er frivillig. Norge vil få tilgang på fleire ulike vaksiner og dei første vaksinene me får, består av 3 dosar. Personar med underliggande sjukdom får innkalling til 4. vaksinedose. Du vil få innkalling til vaksine på SMS, med oppsett intervall mellom vaksinedosane.

FHI sin rettleiar "koronavaksina på 1-2-3" kan du lese her.

Førebuing til vaksinasjon

Du får ein sms når du blir kalla inn til vaksinering - her står det tydeleg når og kvar du skal møte.

  • Vaksina blir sett i overarmen. Tilpass påkledning etter dette.
  • Du må setja av litt ekstra tid, for du må venta i 30 minutt etter at vaksina er sett. Det vil vere helsefagleg personell tilgjengeleg i venteareala dersom du treng bistand.
  • Vaksinering skal utsettast ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.
Har me rett kontaktinformasjon?

For å lettare komma i kontakt med deg, ber me om at du oppdaterer kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no. Legg inn mobiltelefonnummer og ei e-postadresse i dette kontaktregisteret: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. Få hjelp til dette, om du har behov for det. Har du ikkje eigen mobil eller e-postadresse, kan du nytta kontaktinformasjonen til ein pårørande.

Etterregistrering av vaksine tatt utanfor Noreg

For å registrere vaksina treng me dokumentasjon (på engelsk eller norsk) med personnummer eller d-nummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen må innehalda batchnummer, vakinatør/stad, signatur og/eller stempel. Send inn førespurnad via digitalt skjema.

Me tilbyr denne tenesta når det er kapasitet. Viss det hastar må du ta kontakt med private aktørar.

Etterregistreringa blir fakturert kr 200.

Koronavaksina må vere godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA for å bli etterregistert. Les meir om etterregistrering av vaksine på Folkehelseinstituttet.

Oppdatering av koronasertifikatet

Ved registrering vil det ta noko tid før opplysningane kjem opp på koronasertifikatet (alt frå nokre sekund til eit døgn).

Janssen vaksine

Strategisk leiargruppe i Suldal kommune har drøfta råd frå kommuneoverlegen og lagt til grunn vurderinga om smittesituasjonen lokalt og regionalt. Strategisk leiargruppe har gjort følgjande vedtak:

«Suldal kommune vil ikkje gi tilbod om Janssen-vaksina som del av det kommunal vaksinasjonstilbodet.»

Dette er bakgrunnen for at Suldal kommune har gjort ei vurdering på bruk av Janssenvaksina: Folkehelseinstituttet viser til at Janssen-vaksine ikkje skal brukast i det norske koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlege biverknadar. 09. juni opna regjeringa for vaksinasjon med vaksina utanfor vaksinasjonsprogrammet. 

 

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand