Vaksinering mot korona

Alle i Suldal som har takka ja, har no fått tilbod om 1., 2. og 3.dose med koronavaksine.  Alle innbyggarar over 75 år har også fått tilbod om oppfriskningsdose av koronavaksine. 

 

Denne hausten anbefaler FHI ny dose koronavaksine til: 

Du kan få ny dose med koronavaksine dersom du er i dei prioriterte gruppene som nemnt over, og: 

  • Det er 4 månadar sidan førre dose
  • Det er 3-4  månadar sidan sist koronainfeksjon, og du har vært frisk i minimum 3 veker

Dersom du har spørsmål kan du kontakta legekontoret på telefon 52 79 23 00

Vaksinering finn stad på Suldal legekontor. 

 

Får eg automatisk innkalling til vaksine?

Desse får automatisk innkalling via sms: 

 

Desse må kontakta Suldal legekontor for å få timeinnkalling: 

  • Gravide i 2. og 3. trimester
Koronavaksina - praktisk informasjon

Vaksinen er gratis og all vaksinasjon i Norge er frivillig. Norge vil få tilgang på fleire ulike vaksiner og dei første vaksinene me får, består av 3 dosar. Personar over 75 år og personar med underliggande sjukdom får innkalling til 4. vaksinedose. Du vil få innkalling til vaksine med oppsett intervall mellom vaksinedosane.

FHI sin rettleiar "koronavaksina på 1-2-3" kan du lese her.

Førebuing til vaksinasjon

Du får ein sms når du blir kalla inn til vaksinering - her står det tydeleg når og kvar du skal møte.

  • Vaksina blir sett i overarmen. Tilpass påkledning etter dette.
  • Du må setja av litt ekstra tid, for du må venta i 30 minutt etter at vaksina er sett. Det vil vere helsefagleg personell tilgjengeleg i venteareala dersom du treng bistand.
  • Vaksinering skal utsettast ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.
Har me rett kontaktinformasjon?

For å lettare komma i kontakt med deg, ber me om at du oppdaterer kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no. Legg inn mobiltelefonnummer og ei e-postadresse i dette kontaktregisteret: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. Få hjelp til dette, om du har behov for det. Har du ikkje eigen mobil eller e-postadresse, kan du nytta kontaktinformasjonen til ein pårørande.

Etterregistrering av vaksine tatt utanfor Noreg

For å registrere vaksina treng me dokumentasjon (på engelsk eller norsk) med personnummer eller d-nummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen må innehalda batchnummer, vakinatør/stad, signatur og/eller stempel. Send inn førespurnad via digitalt skjema.

Me tilbyr denne tenesta når det er kapasitet. Viss det hastar må du ta kontakt med private aktørar.

Etterregistreringa blir fakturert kr 200.

Koronavaksina må vere godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA for å bli etterregistert. Les meir om etterregistrering av vaksine på Folkehelseinstituttet.

Oppdatering av koronasertifikatet

Ved registrering vil det ta noko tid før opplysningane kjem opp på koronasertifikatet (alt frå nokre sekund til eit døgn).

Janssen vaksine

Strategisk leiargruppe i Suldal kommune har drøfta råd frå kommuneoverlegen og lagt til grunn vurderinga om smittesituasjonen lokalt og regionalt. Strategisk leiargruppe har gjort følgjande vedtak:

«Suldal kommune vil ikkje gi tilbod om Janssen-vaksina som del av det kommunal vaksinasjonstilbodet.»

Dette er bakgrunnen for at Suldal kommune har gjort ei vurdering på bruk av Janssenvaksina: Folkehelseinstituttet viser til at Janssen-vaksine ikkje skal brukast i det norske koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlege biverknadar. 09. juni opna regjeringa for vaksinasjon med vaksina utanfor vaksinasjonsprogrammet. 

 

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand