Vaksinering mot korona

Alle i Suldal som har takka ja, har no fått tilbod om koronavaksine.

Suldal kommune planlegg å vera ferdig med 1. og 2. dose koronavaksine i veke 37.
  
For at alle innbyggjarar i kommunen som ønskjer første og andre dose skal få moglegheit til dette, ber me dei om å kontakta koronatelefonen.

Alle som har fått 1. dose, skal ha fått innkalling til dose 2.
Om det er nokre som ikkje har fått innkalling til dose 2, ber me om at dei tek kontakt med koronatelefonen.

Dei som ikkje har fått 1. dose enda vil få melding om dose 2 når dei får første dose. Dei trenger ikkje ta kontakt for dose 2.

Vaksinering av unge under 18 år

Suldal kommune starta vaksinering av ungdom 16-17 år (født 2004 og 2005) i veke 34. 

Vaksinasjon av 12-15 åringar i Suldal startar veke 38, torsdag 23.september og fredag 24.september. føresette vil få SMS med tidspunkt og stad. 

Fredag 24.september vil det og vere tilbod om drop-in vaksinering for ungdom 16-17 år i tidsrommet kl.18.30 - 19.00.

Har du fått innkalling til vaksinering, men er blitt sjuk? Andre spørsmål om vaksina?

Ikkje ring legekontoret -  Ring koronatelefonen, 906 99 226.

 

Vaksinasjon av ungdom 12-17 år

I Suldal har kommunen gitt dei fleste innbyggarar over 18 år første dose, så Suldal kommune prioriterar no aldersgruppa under 18 år.

Vaksinasjon av 12-15åringar vil skje i veke 38 - torsdag 23.september og fredag 24.september frå kl.10.00. Føresette vil få SMS med fastsett tidspunkt og stad.

Fredag 24.september, i tidsrommet kl.18.30 - 19.00, vil det òg vere tilbod om drop-in vaksinering i Suldalshallen for ungdom 16-17 år.
Du må hugse ditt fødsels- og personnummer (11 siffer). Du må også fylla ut ei eigenerklæring med helsespørsmål når du møter opp. 
Alle som er fylt 16 år er helserettsleg myndig, og kan sjølv avgjera om dei vil ta vaksina.

Dei som ikkje er fylt 16 år må ha samtykke fra dei som har foreldreansvaret. Dersom begge foreldra har foreldreansvar må begge samtykke.
Gå til skjema for samtykke til vaksinering.

Alternativt må den/de med foreldreansvar møte saman med deg til vaksinering.

Comirnaty (Pfizer) er en mRNA-vaksine som ikkje inneheld levande virus og gir ikkje koronainfeksjon. Koronavaksinane verkar førebyggande. Den kan ikkje kurera koronasjukdom som ein allereie har fått.
Du vil få utdelt eit informasjonsark om vaksina, samt moglege bivirkningar når du møter til vaksinering.
Les meir om vaksinering.

Når får eg vaksine?

Vaksinasjonen er no komen så langt at alle som har takka ja til vaksine, skal ha fått tilbod om denne. Dersom du ikkje har fått tilbod om 1. dose, ta kontakt med koronatelefonen.

Vaksine for tilsette i oppvekst og helsepersonell

Regjeringa gjekk 22. juni ut med informasjon om at det blir opna opp for att kommunane sjølv kan omprioritera vaksine til lærarar og tilsette i barnehage. Suldal kommune sett av 10 % av tildelte vaksiner frå veke 28, til 1. dose vaksinasjon for tilsette i oppvekst og resterande helsepersonell.

Kan eg byte time?

Suldal kommune oppmodar alle om å nytte timen dei får tildelt. Du er tildelt time på bakgrunn av din plass i prioriteringsgruppene. Avlysing av tildelt time vil gi ekstraarbeid for vaksinasjonsteamet, som har fullt opp med med den krevjande logistikken med vaksinering.

Ferie: 

Me har ikkje høve til å framskynda tildelt vaksinasjonstime dersom du har ferie. Årsaka er at ein då tek nokon andre sin plass i vaksinasjonskøen. Men du har høve til å utsetja timen din, og må vente på ny innkalling i etterkant av ferien.

Koronavaksina - praktisk informasjon

Vaksinen er gratis og all vaksinasjon i Norge er frivillig. I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle. Norge vil få tilgang på fleire ulike vaksiner og dei første vaksinene me får, består av 2 dosar. Du vil få to avtalar for vaksinering, med nokre vekers intervall, avhengig av vaksina. 

FHI sin rettleiar "koronavaksina på 1-2-3" kan du lese her.

Førebuing til vaksinasjon

Vaksinering i Suldal kommune foregår på torsdagar og fredagar. Torsdagar i Suldalshallen, fredagar på Suldal legekontor. Du får ein sms når du blir kalla inn til vaksinering - her står det tydeleg når og kvar du skal møte.

  • Vaksina blir sett i overarmen. Tilpass påkledning etter dette.
  • Du må setja av litt ekstra tid, for du må venta i 30 minutt etter at vaksina er sett. Det vil vere helsefagleg personell tilgjengeleg i venteareala dersom du treng bistand.
  • Vaksinering skal utsettast ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.
Har me rett kontaktinformasjon?

For å lettare komma i kontakt med deg, ber me om at du oppdaterer kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no. Legg inn mobiltelefonnummer og ei e-postadresse i dette kontaktregisteret: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. Få hjelp til dette, om du har behov for det. Har du ikkje eigen mobil eller e-postadresse, kan du nytta kontaktinformasjonen til ein pårørande.

Etterregistrering av vaksine tatt utanfor Noreg

For å registrere vaksina treng me dokumentasjon (på engelsk eller norsk) med personnummer eller d-nummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen må innehalda batchnummer, vakinatør/stad, signatur og/eller stempel. Send inn førespurnad via digitalt skjema.

Me tilbyr denne tenesta når det er kapasitet. Viss det hastar må du ta kontakt med private aktørar.

Etterregistreringa blir fakturert kr 200.

Koronavaksina må vere godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA for å bli etterregistert. Les meir om etterregistrering av vaksine på Folkehelseinstituttet.

Oppdatering av koronasertifikatet

Ved registrering vil det ta noko tid før opplysningane kjem opp på koronasertifikatet (alt frå nokre sekund til eit døgn).

Janssen vaksine

Strategisk leiargruppe i Suldal kommune har drøfta råd frå kommuneoverlegen og lagt til grunn vurderinga om smittesituasjonen lokalt og regionalt. Strategisk leiargruppe har gjort følgjande vedtak:

«Suldal kommune vil ikkje gi tilbod om Janssen-vaksina som del av det kommunal vaksinasjonstilbodet.»

Dette er bakgrunnen for at Suldal kommune har gjort ei vurdering på bruk av Janssenvaksina: Folkehelseinstituttet viser til at Janssen-vaksine ikkje skal brukast i det norske koronavaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for alvorlege biverknadar. 09. juni opna regjeringa for vaksinasjon med vaksina utanfor vaksinasjonsprogrammet. 


 

Koronavaksinering Vaksinestatus per veke
Koronavaksinering
Dato Hetteglas mottatt - Pfizer 1.dose sett 2.dose sett (ferdig vaksinert) Kven får vaksine?
veke 34 123 Hovudsakleg 2. dose vaksinering
veke 33 31 Hovudsakleg 2. dose vaksinering
Veke 32 24 16 376 Hovudsakleg 2. dose vaksinering
Veke 31 53 107 19 Alder 25 - 39, fritt tilbod for dei over 18
veke 30 50 246 6 Alder 25 - 39 år
Veke 29 46 266 26 Alder 18-24 år, 40-44 år og startar med 25-39 år
Veke 28 17 6 113 Alder 18-24 år og 40-44 år
Veke 27 22 96 58 Alder 18-24 år og 40-44 år
Veke 26 26 152 30 45 til 54 år
Veke 25 29 161 42 45 - 54 år
Veke 24 22 102 52 55 - 64 år
Veke 23 27 84 105 Alder 18–44 år med underliggande sjukdom, 55-64 år
Veke 22 35 134 111 45 - 54 med underliggjande sjukdom, Alder 45–54 år med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 21 40 46 234 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 20 17 23 96 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 19 16 32 70 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 18 16 57 55 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 17 27 104 85 65-74 år, 55 - 64 med underliggande sjukdom, helsepersonell
Veke 15 21 147 65-74 år
Veke 14 17 113 6 65-74 år og høgrisikogrupper
Veke 13 12 85 Over 75 år, 65-74 og høgrisikogrupper
Veke 12 8 47 9 Over 75 år
Veke 11 10 64 6 Over 75 år
Veke 10 9 (+10 AstraZeneca) 17 41 Over 75 år, helsepersonell
Veke 9 9 (+10 AstraZeneca) 111 48 Over 75 år, helsepersonell
Veke 8 9 60 Over 75 år, helsepersonell
Veke 7 9 29 29 Over 75 år, helsepersonell
Veke 6 10 52 7 Over 75 år, helsepersonell
Veke 5 13 80 21 Over 85 år, helsepersonell
veke 4 7 42 11 Over 85 år, helsepersonell
Veke 3 1 6 Sjukeheim, helsepersonell
Veke 2 4 21 Sjukeheim, helsepersonell
Veke 1 2 12 Sjukeheim, helsepersonell
Sum 2577 1738

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Den lokale koronatelefonen er open:

Måndag – fredag
09:00 - 11:00
13:00 - 14:00
Ekstra opningstidveke 37:
lørdag 18. september 10:00 - 12:00
søndag 19. september 10:00 - 12:00

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand