Dagsenter

Dagsenter

Eit dagsenter er eit samlingspunkt for eldre med fysiske og sosiale aktivitetar. Her er det og moglegheit for å bestille middag. Me gir tilbod om dagsenter ein dag i veka rundt om i grendene. Dagsenter for demente gis tre dagar i veka, og er eit eige tilbod utan betaling. Dagsenteret ligg førebels på Sand.

Kven kan få tilbod på dagsenter?

Eldre

Søknad

Bestillarkontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester.

Søknadsskjema finn du her

Det er ingen søknadsfrist og søknadar blir vurdert kontinuerleg. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før. Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtale oppstartstidspunkt.

Pris

Du finn prisar her

Dagsenter for demente er gratis.

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Lovar og reglar

Helse- og omsorgstjenestelova

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60

Opningstid

Mån-fre: 08.00 - 15.00

Adresse

Suldal kommune

v/ Bestillarkontoret

Bjødnateigen 21

4230 Sand